Automatizovaný sběr dat z měřidel MITUTOYO a převodníků QTREE-DUMXn nebo MITUTOYO DMX16 do MS Excel

QTREE-DC/DMX16 je program pro sběr dat z měřidel MITUTOYO® připojených k počítači prostřednictvím převodníků QTREE-DUMXn nebo MITUTOYO® DMX-16 do libovolné uživatelem definované aplikace v prostředí MS Excel®, nebo do výstupního textového souboru. Sběr dat může probíhat bez obsluhy, zcela automaticky v předem nastavených intervalech.


Funkce systému QTREE-DC/DMX-16

 • Automatické načtení poslední načtené konfigurace měřicí úlohy
 • Načtení konfigurace měřicí úlohy ze souboru
 • Uložení konfigurace měřicí úlohy do souboru
 • Úprava existující konfigurace měřicí úlohy
 • Volba aktivních kanálů
 • Volba komunikačního portu
 • Volba typu měření
 • Volba výstupu
 • Konfigurace výstupu do textového souboru
 • Konfigurace výstupu do MS Excel®
 • Volba směru odskakování pozice aktivní buňky v MS Excel® po odměru
 • Volba způsobu odskoku na konci odběru
 • Konfigurace mapování kanálů
 • Konfigurace automatického měření
 • Vyvolání aplikace MS Excel®
 • Měření z měřidel podle načtené konfigurace měřicí úlohy
 • Zobrazování naměřených hodnot
 • Přenos naměřené hodnoty do MS Excel® podle zvoleného typu měření
 • Vyvolání nápovědy
 • Zobrazení licenčních informací
 • Zobrazení informací o programu

 

Hlavní okno aplikace

Na Obr. 1. je vidět hlavní okno aplikace QTREE-DC/DMX-16. Horní část okna zobrazuje informace o licenci a základním nastavení měřicí úlohy: volbu typu měření, volbu výstupu a volbu komunikačního portu. V prostřední části je možné zapínat kanály, sledovat naměřené hodnoty a tlačítkem „Podej hodnotu“ vyvolat žádost o odměr z určitého kanálu. Dolní část okna umožňuje nastavit prodlevu mezi odběry a celkový počet odběrů a zobrazuje počet odběrů zbývajících. Tlačítko „Spustit“ resp. „Zastavit“ umožňuje spouštět resp. zastavovat proces automatického měření.

Ruční měření

Hlavní okno aplikace QTREE-DC/DMX-16 v režimu ručního měření

Obr. 1. Hlavní okno aplikace QTREE-DC/DMX-16 v režimu ručního měření

 

Při ručním měření lze zapínat resp. vypínat jednotlivé kanály a tlačítky „Podej hodnotu“ resp. „Podej všechny“ lze vyvolat zaslání žádosti o odměr hodnoty z jednoho resp. všech kanálů. Při ručním měření nelze nastavovat prodlevu mezi odběry, počet odběrů, ani spouštět resp. zastavovat proces automatického měření. Jakmile aplikace zaregistruje naměřenou hodnotu ze zapnutého kanálu, pak ji zobrazí a podle zvoleného výstupu uloží do výstupního textového souboru, nebo přenese do sešitu MS Excel®.

Měření na výzvu měřidla

Na Obr. 2. je vidět hlavní okno aplikace při měření na výzvu měřidla. V tomto režimu lze pouze vypínat a zapínat jednotlivé kanály. Jakmile aplikace zaregistruje naměřenou hodnotu ze zapnutého kanálu, pak ji zobrazí a podle zvoleného výstupu uloží do výstupního textového souboru, nebo přenese do sešitu MS Excel®.

Hlavní okno aplikace QTREE-DC/DMX-16 v režimu měření na výzvu měřidla

Obr. 2. Hlavní okno aplikace QTREE-DC/DMX-16 v režimu měření na výzvu měřidla

 

Automatické měření

Na Obr. 3. je vidět hlavní okno aplikace při spuštěném procesu automatického měření. V tomto režimu aplikace registruje naměřené hodnoty ze zapnutých kanálů. Zapnuté kanály tvoří odběr. Jestliže je celý odběr po uplynutí času prodlevy mezi odběry naměřen, pak aplikace celý odběr uloží podle zvoleného výstupu do textového souboru, nebo přenese do sešitu MS Excel®. Jestliže nejsou všechny hodnoty odběru naměřené, pak aplikace čeká do maximálního času odběru. Po uplynutí maximálního času odběru aplikace i neúplný odběr uloží do výstupního textového souboru, nebo přenese do sešitu MS Excel® a začne měřit další odběr. Při spuštěném procesu automatického měření lze pouze tento proces zastavit. Při vypnutém procesu automatického měření lze vypínat resp. zapínat jednotlivé kanály a nastavovat prodlevu mezi odběry a celkový počet odběru automatického měření.

Hlavní okno aplikace QTREE-DC/DMX-16 v režimu automatického měření

Obr. 3. Hlavní okno aplikace QTREE-DC/DMX-16 v režimu automatického měření

 

Klávesové zkratky

1. Ctrl + O Načtení konfigurace měřicí úlohy ze souboru viz. Obr. 4
2. Ctrl + S Uložení konfigurace měřicí úlohy do souboru viz. Obr.  4
3. Ctrl + U Upravení konfigurace měřicí úlohy viz. Obr.  4 (vyvolá dialogové okno konfigurace viz. Obr.  7 a Obr.  8)
4. Ctrl + E Spuštění aplikace MS Excel®
5. F1 Vyvolání nápovědy
6. Ctrl + A Vyvolání dialogového okna „Informace o programu“
7. Shift F1-F9 Nastavení aktivity kanálů 1-9 viz. Obr.  5
8. Shift + Alt + F10 Nastavení aktivity kanálu 10 viz. Obr.  5
9. Shift + Alt + F1-F6 Nastavení aktivity kanálů 11-16 viz. Obr.  5
10. Ctrl + F1 - F9 Podání hodnot z měřidel na kanálech 1-9 viz. Obr.  6
11. Ctrl + Alt + F10 Podání hodnoty z měřidla na kanálu 10 viz. Obr.  6
12. Ctrl + Alt + F1-F6 Podání hodnot z měřidel na kanálech 11-16 viz. Obr.  6

 

Hlavní okno aplikace QTREE-DC/DMX-16 s vyvolanou místní nabídkou konfigurace

Obr. 4. Hlavní okno aplikace QTREE-DC/DMX-16 s vyvolanou místní nabídkou konfigurace

 

Hlavní okno aplikace QTREE-DC/DMX-16 s vyvolanou místní nabídkou nastavení aktivity kanálů

Obr. 5. Hlavní okno aplikace QTREE-DC/DMX-16 s vyvolanou místní nabídkou nastavení aktivity kanálů

 

Hlavní okno aplikace QTREE-DC/DMX-16 s vyvolanou místní nabídkou podávání hodnot

Obr. 6. Hlavní okno aplikace QTREE-DC/DMX-16 s vyvolanou místní nabídkou podávání hodnoty

 

Konfigurace měřicí úlohy

Na Obr. 7 a Obr. 8 je vidět dialogové okno konfigurace měřicí úlohy. V oddělení „Měřicí úloha“ najdeme textové pole „Název“ do kterého je vhodné zadat popis měřicí úlohy a výběrové pole volby komunikačního portu „Komunikační port“. V oddělení „Typ měření“ zvolíme typ měření mezi ručním, na výzvu měřidla a automatickým. Výstup do textového souboru, nebo do MS Excel® zvolíme v oddělení „Volba výstupu“.

Při zvolení výstupu do textového souboru vyplníme konfiguraci v oddělení „Konfigurace výstupu do TXT souboru“. Do textového pole „Výstupní soubor“ vybereme pomocí výběrového dialogu cestu k výstupnímu souboru. Parametrem „Délka údajů“ můžeme upravit délku textového řetězce naměřené hodnoty. Jestliže délka naměřeného řetězce je kratší, než parametr „Délka údajů“, pak se doplní o příslušný počet mezer. „Oddělovač“ slouží k oddělení informací týkajících se jednoho odměru. Řetězec „Zakončení“ se vloží na konec řádku jednoho odměru. Oba tyto parametry mohou obsahovat specielní znaky, které se vkládají pomocí výběrového dialogu tabulky znaků viz. Obr. 9. Po zaškrtnutí pole „Zaznamenávat datum“ resp. „Zaznamenávat čas“ se ke každému odměru přidá řetězec data resp. času.

 

Dialogové okno konfigurace měřicí úlohy nastaveno na ruční měření s výstupem do textového souboru

Obr. 7. Dialogové okno konfigurace měřicí úlohy nastaveno na ruční měření s výstupem do textového souboru

 

Při zvolení výstupu do MS Excel® vyplníme konfiguraci v oddělení „Konfigurace výstupu do MS Excel®“ Volba směru odskoku se uplatní především při měření ručním, nebo měření na výzvu měřidla tak, že po každé naměřené hodnotě dojde k odskoku aktivní buňky dolu, nebo vpravo. Podle volby odskoku se určuje rovněž ukládání celého odběru při automatickém měření za předpokladu, že není správně vyplněno mapování kanálů odběru na sloupce resp. řádky sešitu MS Excel®. Nastavení v oddělení „Způsob odskoku na konci odběru“ přichází v úvahu pouze při automatickém měření. Jestliže je nastaven způsob odskoku na hodnotu „Návrat“, pak po přenesení hodnot jednoho odběru nedojde k odskoku na další odběr jako v případě volby „Další odběr“, ale pozice aktivní buňky se nastaví na první hodnotu odběru a hodnoty jednotlivých odběru se přepisují. Parametrem „Max. čas odběru“ nastavíme maximální čas, po který aplikace čeká na vyplnění odběru naměřenými hodnotami. Po jeho uplynutí dojde k uložení i neúplného odběru. Vyplněním „Mapování kanálů“ můžeme nastavit sloupce, resp. řádky sešitu, do kterých se budou hodnoty z příslušných kanálů ukládat. Jestliže není mapování nastaveno, pak se hodnoty celého odběru uloží vedle sebe resp. pod sebou podle nastavení odskoku dolu resp. vpravo.

 

Dialogové okno konfigurace měřicí úlohy nastaveno na automatické měření s výstupem do MS Excel®

Obr. 8. Dialogové okno konfigurace měřicí úlohy nastaveno na automatické měření s výstupem do  MS Excel®

 

Tabulka specielních znaků 

Obr. 9. Tabulka speciálních znaků

 

Měření do výstupního textového souboru

Do výstupního textového souboru se ukládají naměřené hodnoty ve formátu:

číslo kanálu[’oddělovač‘[datum]][’oddělovač‘[čas]’]oddělovač‘naměřená hodnota’zakončení‘

Přítomnost hodnot „datum“ a „čas“ je volitelná podle nastavení konfigurace měřicí úlohy viz. Obr. 7.

 

Výstupní textový soubor s naměřenými hodnotami 

Obr. 10. Výstupní textový soubor s naměřenými hodnotami

 

Měření do aplikace MS Excel ®

V případě, že je spuštěna při měření aplikace MS Excel®, pak jsou naměřené hodnoty vkládány na pozici aktivní buňky. Při automatickém měření se odběr ukládá vzhledem k pozici aktivní buňky do sloupců resp. řádků podle nastaveného mapování.

 

Měření do aplikace MS Excel®

Obr. 11. Měření do aplikace MS Excel®

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...