QTREE-CAQ Monitor .NET - Systém monitorování kvality

QTREE-CAQ Monitor.NET vznikl spojením tří předchozích variant software pro monitorování kvality - QTREE-SPC C/S, QTREE-LAB C/S a QTREE-TEST C/S, kde každá předchozí varianta měla svá specifika v závislosti na typu výroby. Kromě toho je do systému QTREE-CAQ Monitor.NET integrován software QTREE-EM C/S (evidence měřidel). Zákazníkům je tak nabízen ucelený produkt, který najde svá uplatnění jak při kontrole výroby diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav. Samozřejmostí je shoda s požadavky standardů ISO 9000, ISO 14000, ISO 22514, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949. Softwarové řešení poskytuje jak detailní, tak agregované pohledy na data sledovaných procesů. Z technologického hlediska se jedná se o aplikaci v prostředí Windows (XP, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit, 8 32/64-bit, Windows 10 32/64-bit) využívající databázovou technologii Microsoft SQL Server a on-line komunikaci s externími měřícími přístroji.

 

Základní vlastnosti

 
 • Systém QTREE-CAQ Monitor.NET byl vytvořen pro monitorování kvality při kontrole výroby diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů (potravinářství, chemie, stavební hmoty) a při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.
 • Vhodným sestavením číselníků a systémových nastavení lze systém implementovat pro konkrétního uživatele z různých oblastí průmyslové výroby.
 • Základní implementace je určena firmám podnikajícím v široké oblasti stojírenské výroby, které mají zájem zvýšit úroveň procesu kontroly jakosti.
 • Možnost Automatizovaného importu dat z 3D měřících strojů (DEA, Zeiss, Mitutoyo, Werth, Nikon, Wenzel, LDI, FARO, HEXAGON, Mazak, Perceptron, Creaform, Mazak, AMETEK a JENOPTIK Opticline).
 • Víceúrovňový systém zabezpečení proti neoprávněnému přístupu k datům a funkcím aplikace:


Přístupová práva
 • přístup k pracovní stanici
 • přístup do sítě
 • přístup k databázovému serveru Microsoft SQL Server
 • přístup k jednotlivým úlohám a funkcím
 • přístup k jednotlivým tabulkám databáze (čtení, zápis, oprava a rušení)
 • Pro identifikaci pracovníků provádějících měření a pro identifikaci výrobních příkazů lze využít elektronická identifikační média (paměťové karty, paměťové čipy, čárový kód).
 • Pomocí ODBC ovladačů je zajištěn plný přístup k datům prostřednictvím nástrojů Microsoft Office (Word, Excel, MS Query), při současném zachování definovaných přístupových oprávnění.
 • Data sledovaných procesů jsou prostřednictvím kontrolních plánů organizována v důmyslně navržené hierarchické struktuře.


 

Hlavní identifikátory

 

Vedlejší identifikátory

 • Výrobek
 • Dodavatel/Odběratel
 • Postup
 • Operace
 • Kontrolní plán
 • Výrobní příkaz
 • Výrobní dávka
 • Kontrolní odběr
 • Kontrolovaný vzorek
 • Měřitelné parametry
 • Atributivní parametry
 • Verbálně zadané parametry
 • Datum odběru
 • Čas odběru
 • Směna
 • Číslo odběru
 • Číslo vzorku
 • Uživatelská identifikace odběru
 • Uživatelská identifikace vzorku
 • Stroj
 • Pozice stroje
 • Nástroj
 • Pozice nástroje
 • Další uživatelem definované identifikátory
 • Kontrolní odběry mohou být v rozsahu od 1 do 200 vzorků a mohou obsahovat jak hodnoty zjišťované měřením nebo srovnáváním, tak hodnoty atributivních parametrů.
 • Jednotlivé záznamy mohou být navázány na evidenci výrobních příkazů (výrobních dávek, dodavatelů nebo odběratelů).
 • Oproti předchozímu software QTREE-SPC bylo kompletně přepracované užživatelské rozhraní.


Uživatelské prostředí aplikace CAQ Monitor.NET

 • Systém je vybaven navigátory, jejichž pomocí se uživatel snadněji orientuje v často velmi složžité struktuře výrobků, kontrolních plánů a parametrů.
 • Nad seznamem výrobků lze sestavit nezávislou stromovou strukturu sloužžící k dalššímu volitelnému zařazení výrobků. Stromová struktura je dostupná prostřednictvím navigátoru.
 • Navigátory fungují obousměrně - pohyb v navigátoru se okamžitě promítá do seznamů a pohyb v seznamech se okamžitě projevuje v navigátorech.
 • Tabulkové seznamy lze řadit sestupně i vzestupně podle libovolného počtu sloupců.
 • Tabulkové seznamy lze seskupovat podle libovolného počtu úrovní.
 • Tabulkové seznamy lze filtrovat podle údajů ve všech sloupcích. 
 • Systém rozlišuje dvě úrovně filtrů. SQL filtr při načítání seznamů z databáze a tabulkový filtr filtrující již data načtená v tabulce.
 • Podmínku pro filtrování lze sestavovat pouhým výběrem nebo detailním sestavením logického výrazu.
 • Software je vybaven dokonalým nástrojem pro online návrh tiskových protokolů a sestav.
 • Tiskové protokoly jsou nastavitelné pro tisk v českém, anglickém a německém jazyku bez ohledu na jazykovou verzi programu. K dispozici jsou kompletní verze v českém, anglickém a německém jazyce (včetně kontextové nápovědy a dokumentace).
 • Tiskové protokoly lze transformovat do mnoha formátů, včetně PDF a Excel.
 • Všechna zobrazení dat prostřednictvím tabulek lze exportovat do Excelu.


 Měřicí dialogy

 • Pro nasazení v dílenských provozech je obsluha programu redukována pouze na obsluhu měřicího dialogu. Měřicí dialog je k dispozici v několika variantách v závislosti na oblasti použití.


Navigátory aplikace CAQ Monitor.NET

Grafické znázornění v průběhu meření

 • Vstupní formuláře v tabulkové a sloupcové formě jsou doplněné o grafická znázornění naměřených hodnot v tolerančním pásmu. Překročení tolerančního pásma je signalizováno opticky a akusticky.
 • Hodnoty kontrolovaných parametrů mohou být hodnotami naměřenými nebo vypočtenými a mohou být zjišťované měřením nebo srovnáváním.
 • Výpočetní operace jsou definovány prostřednictvím vzorců, včetně sady standardních statistických funkcí (Min, Max, Avg, Med, R, S, Vk)
 • U každého sledovaného parametru lze kromě základních atributů (číslo, název, jmen. hodnota, dolní mez, horní mez) definovat i atributy, využívané externím měřicím zařízením (měřidlo, základní údaje o způsobilosti měřidla, číslo ovladače měřícího zařízení, číslo kanálu měřícího zařízení) a atributy využívané statistickými nástroji.
 • Každému měřitelnému parametru je možné přidělit zástupce ovladače měřicího zařízení a číslo kanálu externího zařízení. K dispozici je celá řada ovladačů pro různá zařízení, včetně multiplexerů QTREE-DUMX z vlastní produkce. Sada ovladačů je průběžně doplňována o ovladače nových zařízení.


Měřené veličiny
Ovladače přístrojů
 
 • Délka
 • Hmotnost
 • Tvrdost
 • Pevnost
 • Kroutící moment
 • Teplota
 • Tlak
 • Chemické složení
 • Barevné spektrum
 • MITUTOYO
 • SYLVAC
 • TRIMOS
 • SCHMIDT
 • SOMET
 • ELGO
 • TESTO
 • SENCON
 • IMADA
 • BYK
 • DIAVITE
 • KUHNKE
 • INOVA
 • SARTORIUS
 • SCALTEC
 • METTLER
 • KERN
 • RADWAG
 • UWE
 • HAIGIS
 • HELAGO
 • YMC
 • MESING
 • IMECO
 • AMEST
 • AMS
 • Naměřené hodnoty lze ukládat v produkčním, kalibračním a seřizovacím režimu
 • Během měření každého parametru se zobrazuje identifikace používaného měřidla měřidla. Identifikace měřidla je přiřazena k naměřené hodnotě, včetně termínu provedené kalibrace
 • Během měření jsou dostupné návody, postupy a další dokumenty, včetně online zobrazení průběhu měření.
 • Ke kontrolním záznamům lze připojit libovolné dokumenty (protokoly, fotografie)


Testy průběžného hodnocení naměřených hodnot

 • Během vkládání naměřených hodnot se provádějí testy průběžného hodnocení naměřených hodnot

Vyhodnocení průběžných testů naměřených hodnot

 • Test hodnoty mimo regulační meze
 • Test 9 bodů v řadě za sebou v zóně C nebo za ní na jedné straně od centrální přímky
 • Test běhu 6 bodů
 • Test 14 bodů za sebou pravidelně kolísajících
 • Test 2 ze 3 bodů v řadě za sebou ležících v zóně A, nebo mimo ní na jedné straně od centrální přímky
 • Test 4 z 5 bodů v řadě za sebou ležících v pásmu zóny BA na jedné straně od centrální přímky
 • Test 15 bodů v řadě za sebou ležících v zóně C na obou stranách od centrální přímky
 • Test 8 bodů v řadě za sebou ležících mimo zónu C na obou stranách od centrální přímky
Statistické nástroje
 • Detailní vyhodnocování po jednotlivých procesech nejnižší úrovně (definovaných strojem, pozicí stroje, nástrojem a pozicí nástroje) se provádí pomocí rozsáhlé sady SPC nástrojů.
 • Databázová struktura a atributy kontrolních odběrů dodávají aplikaci vysokou míru přizpůsobitelnosti rozmanitým požadavkům statistického řízení procesů.
 • Sumarizované vyhodnocování se provádí prostřednictvím souhrnných protokolů. Tyto protokoly soustřeďují data všech operací, kontrolních plánů a parametrů daného výrobku v zadaném období nebo pro určitý výrobní příkaz.
 • Rozsáhlá sada statistických nástrojů je oproti běžným SPC nástrojům na trhu důmyslně provázána s definicemi kontrolních plánů, databázovým řešením ukládání dat, interaktivním měřením a vyhodnocováním.
 • Statistické nástroje nové generace mají dokonale propracované ovládání a konfigurování. Veškerá nastavení způsobu výpočtů a zobrazení nejsou definována globálně ale jsou součástí definic kontrolovaných parametrů v kontrolních plánech.
 • Barevné palety zobrazení se nastavují zvlášť pro obrazovku a zvlášť pro tiskárnu. Tiskové výstupy zachovávají proporcionální tloušťky čar dle nastaveného rozlišení tiskárny.
 • Systém monitorování kvality QTREE-CAQ Monitor.NET je vybaven jednotnou sadou rozsáhlých statistických nástrojů, doplněnou o vizualizaci dat prostřednictvím MS Excel.


 • Zpracování regulačních karet do 200 odběrů o velikosti 2..25 vzorků (Xq-R, Xq-S, Xm-R, Xm-S, XmFord, XmContinental, X-Rn, Xn-Rn, Histogram, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Pp, Ppm, Ppk, Ppmk, Cm, Cmk, Paretto)
 • Zpracování regulačních karet do 200 odběrů o velikosti 1 vzorku ( X-Rn, Xn-Rn, Histogram, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Pp, Ppm, Ppk, Ppmk, Cm, Cmk, Paretto)
 • Detailní datová analýza - zpracování dat libovolného rozsahu (Histogram, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Pp, Ppm, Ppk, Ppmk, Cm ,Cmk, Paretto)
 • Zpracování dlouhodobých studií - trendů (Xq-R, Xq-S, Xm-R, Xm-S, XmFord, XmContinental, X-Rn, Xn-Rn, SDn, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Cm ,Cmk)
 • Zpracování přehledů (SDn, Paretto)
 • Zpracování atributivních znaků (sběrné karty vad - Paretto, karty p, np, c, u)
 • Krabicové grafy (exportem do MS Excel)
 • Liniové grafy (exportem do MS Excel)
 • Kombinace krabicových a liniových grafů (exportem do MS Excel)

 

Nabídka souvisejících služeb

 • Analýza výrobního procesu z hlediska vhodnosti pro SPC
 • Testování stability, testování rozptylů
 • Příprava podkladů pro SPC
 • Projekt a realizace lokálních SPC systémů
 • Napojení na měřicí přístroje
 • Napojení na měřicí stanice
 • Školení problematiky SPC pro všechny kategorie pracovníků

 

Oblasti použití

 • Útvary řízení jakosti
 • Technická příprava výroby
 • Výroba

 

Servis a související služby 

 • 24 hodinový uživatelský – “hot line” servis
 • Operativní řešení všech mimořádných situací prostřednictvím internetu a dálkové správy
 • Instalaci, instruktáž a školení provádějí pracovníci autorského týmu

  

 

Hlavní výhody

Na softwarovém trhu je k dispozici řada produktů zaměřených na statistické zpracování dat. Většina těchto produktů je však úzce specializována na problematiku statistického zpracování, zatímco problematiku měření, strukturování dat, organizování dat a jejich ukládání řeší velice okrajově nebo vůbec. Tato softwarová řešení jsou tudíž zaměřena pouze na velice efektní, jednodušší a zcela neproblematické funkce, které je předurčují spíše pro demonstrační zpracování než pro plnohodnotné provozní nasazení.

Oproti těmto produktům řeší systém QTREE-CAQ Monitor.NET problematiku komplexním propojením jednotlivých softwarových nástrojů do jediného systému:

 • Měření a vizualizace
 • Organizování a ukládání dat
 • Statistické zpracování specializovanými SPC nástroji
 

 

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...