Co přesně znamená pojem Client - server?

Technologie client - server (zkráceně C/S) je označení způsobu datové komunikace vzdáleného počítačového pracoviště se serverem. Zpravidla jsou touto "nálepkou" označovány programové systémy, jejichž data jsou uložena centrálně, obvykle na jednom výkonném serveru. Programy na vzdálených pracovištích, takzvaných klientech, získávají data ze serveru nebo je na server ukládají pomocí dotazovacího jazyka SQL. Jedná se tedy o datovou komunikaci mezi klientem a serverem. Odtud pochází zkrácený název client-server. Správu dat na serveru zajišťuje takzvaný databázový server (stroj), což je výkonný program, který zajišťuje bezpečné uložení dat do homogenního souboru, datovou integritu, transakční zpracování a vyřizování požadavků většího počtu klientů.

Pokud je systém C/S včetně databáze a klientských programů dobře navržen, přináší značné výhody oproti klasickým programům. Klientské programy by měly požadovat pouze data, která jsou zapotřebí v daném okamžiku. Tím se výrazně sníží zátěž sítě a urychlí datové komunikace, neboť po síti se nemusí přenášet celé objemné tabulky, ale pouze takové množství dat, které je nezbytné pro aktuální práci klienta. Další velice významnou předností centrálního uložení dat je zajištění datové integrity a transakční zpracování. Při práci v sítí nemohou jednotlivé stanice vědět nic o současné činnosti ostatních stanic. Jedině databázový server, na něhož se obracejí všechny stanice, může vyhodnotit požadavky všech klientů a reagovat na ně koexistentně.

Transakční způsob práce znamená provádění nebo rušení více závislých operací v logickém celku. Datová integrita znamená zajištění vnitřní logiky databáze a datových závislostí. Moderní databázové servery jsou jsou kromě funkcí pro zajištění datové integrity a pro řízení transakcí vybaveny též takzvanými uloženými procedurami, které dokáží zajisti velice rychlé provedení i velmi složitých výpočtů přímo na serveru, čímž zpravidla dochází ke značnému urychlení zpracování dat a opět ke snížení nároků na zátěž sítě.

Z uvedeného je zřejmé, že do středních a větších podnikových sítí by měly být nasazeny výhradně kvalitní systémy využívající technologie C/S nebo též takzvané třívrstvé technologie. Programy, které se spoléhají na klasické souborové systémy, tzv. xBase (DBase, Paradox, Fox), jsou pro síťová řešení nevhodné jak z hlediska vysokých nároků na propustnost sítě, tak i z hlediska nízké bezpečnosti a stability dat. Nemožnost transakčního zpracování a velmi nízká úroveň zajištění datové integrity způsobuje zaostalost a rychlé zastarání takových řešení.

Bohužel ani samotná nálepka "technologie C/S" ještě nemusí automaticky znamenat, že se jedná o kvalitní řešení, neboť velmi záleží na tom, do jaké míry jsou možnosti této technologie využity a správně implementovány. Právě díky nekvalitním řešením se lze setkat i s určitým odporem některých uživatelů při zavádění technologií C/S. Dalším důvodem nechuti bývají zažité zvyklosti na poněkud jiný způsob práce s daty v síťovém prostředí a zejména pak na tzv. množinový způsob práce s daty, který přináší implementace dotazovacího jazyka SQL.

Častým jevem bohužel také je, že jsou aplikace vybudované na klasických souborových systémech(xBase, DBase, Paradox, Fox) převáděny na platformu client-server pouhým překlopením databázových tabulek, aniž by využívaly skutečný potenciál technologie client-server.

Veškeré aplikace QTREE jsou navrženy tak, aby maximálně využívaly potenciálu technologie client-server. To, co je pro aplikace QTREE vlastní od samého počátku, k tomu se musí konkurenční produkty využívající klasické souborové systémy nebo které byly na technologii cliemt-server pouze překlopeny, teprve složitou cestou vývoje, úprav, upgrade a update propracovat.


Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...