Informační systém metrologie - evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů. Celková koncepce řešení odpovídá platným normám pro oblast zavádění systémů řízení jakosti ve vztahu k metrologii - zákon č. 505, EN řady 45000 a ISO řady 9000. Systém nachází uplatnění u všech uživatelů, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949. Koncepce řešení vychází z řešení EM V 4.1, které se osvědčilo v praxi na mnoha pracovištích v různých oblastech průmyslové výroby. Pomocí obou verzí je v současné době evidováno cca 500 000 měřidel u více než sta uživatelů, zejména v oblasti strojírenské výroby, těžké chemie, potravinářské chemie a energetiky. Systém není pouhou evidencí měřidel a nástrojem pro plánování a evidenci kalibrací, ale díky rozšiřujícím modulům CAL tools, MSA Tools a ovladačům externích zařízení je i výkonným nástrojem pro provádění kalibrací a vyšetřování způsobilosti měřidel. Nejnovější verze obsahuje nástroje a technologie pro komunikaci s externími kalibračními pracovišti, včetně odesílání a příjmu externích kalibračních protokolů libovolných formátů, opatřených elektronickým podpisem. K dispozici je rovněž verze, která je přizpůsobena pro využití v oblasti plánování a evidence revizí tlakových nádob a elektrických zařízení. Z technologického hlediska se jedná se o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii.


Systémové charakteristiky

 • Plnohodnotná 32-bitová aplikace v prostředí W95, W98, NT, XP, Windows 2000 a Windows 2003 .NET Server určená pro metrologická pracoviště certifikovaná podle norem ISO 9000, EN 45000, QS 9000 a VDA 6.
 • QTREE-EM je programový systém určený k operativní evidenci (plánování, organizování a evidování) měřidel a souvisejících servisních a kontrolních úkonů. Funkce systému jsou nedílnou součástí moderních způsobů řízení jakosti TQM, TQC, QS.
 • Systém QTREE-EM lze rovněž využít pro plánování, organizování a evidování revizí tlakových nádob, revizí a kontrol elektrických zařízení, údržby strojů a výrobních zařízení.
 • Celková koncepce informačního systému odpovídá platným normám pro oblast zavádění systémů řízení jakosti ve vztahu k metrologii (zákon č. 505, EN řady 45000 a ISO řady 9000).
 • Jedná se o zcela nový systém vycházející z řešení EM V 4.1 osvědčeného v praxi na mnoha pracovištích v různých oblastech průmyslové výroby.
 • Systém je svým zaměřením určen k aplikování jak v metrologických pracovištích všech úrovní, tak ve výdejnách a útvarech technické přípravy výroby. Svým obsahem pokrývá celý sortiment měřidel (pracovní měřidla, stanovená měřidla, etalony, referenční materiály).
 • Databázové řešení využívá technologii client-server u síťových i lokálních verzí. Standardně je dodáván databázový server Firebird (Open Source) pro operační systémy Windows 95/98/NT/XP/2000, Unix, Solaris, Linux. Díky této nejmodernější databázové technologii, založené na transakčním zpracování, je zajišťována vysoká bezpečnost databáze jak proti neoprávněnému zásahu, tak proti narušení konzistence z důvodu výpadku počítače nebo počítačové sítě.
 • Databázová technologie Firebird je nástupce databázové technologie InterBase, která byla firmou Borland uvolněna jako Open Source produkt (zcela zdarma pro libovolnou platformu a libovolný počet klientů)!

 

Variantní databázové prostředí

 • InterBase 6
 • Firebird 1.5.6 až 2.5.0
 • MS SQL SERVER 2008 R2 (jen u speciální verze)
 • ORACLE 8 (jen u speciální verze)

Při implementaci systému je v odůvodněných případech možné využít i jiné client-server databázové technologie (Oracle, Informix,  Sybase).

Uživatelé

 • Vrcholová metrologická pracoviště
 • Kontrolní měrová střediska - KMS
 • Kontrolní měrová pracoviště – KMP
 • Výdejny měřidel
 • Útvary technické přípravy výroby

 

Hlavní úlohy v členění dle uživatelů

 

Vrcholová metrologická pracoviště

Výdejny měřidel

 • Tvorba a údržba centrálně udržovaných číselníků
 • Evidence dodavatelů kalibračních služeb
 • Evidence jedinečných měřidel
 • Seznam metodik
 • Seznam etalonů
 • Seznam stanovených měřidel
 • Přehledy o zákaznících
 • Přehledy o dodavatelích kalibračních služeb
 • Hodnocení dodavatelů kalibračních služeb
 • Operativní evidence měřidel
 • Roční plán kalibrací
 • Operativní plán kalibrací
 • Expedice měřidel ke kalibraci
 • Příjem měřidel z kalibrace
 • Hodnocení subjektů (výrobců, dodavatelů, servisních pracovišť a ověřujících pracovišť)

 

Kontrolní měrová střediska

 

Kontrolní měrová pracoviště

 • Operativní evidence vlastních měřidel
 • Operativní evidence měřidel přijatých ke kalibraci
 • Roční plán kalibrací
 • Operativní plán kalibrací
 • Příjem zakázek
 • Expedice zakázek
 • Sledování výkonů
 • Kalibrační postupy
 • Tvorba a evidence metodických postupů
 • Přehledy o zákaznících
 • Roční plán kalibrací
 • Operativní plán kalibrací
 • Operativní evidence prováděných kalibrací - kalibrační protokoly
 • Evidence výkonů

 

Základní uživatelské vlastnosti

 • Kromě obvyklých evidenčních funkcí (karty měřidel, seznamy měřidel a výběry měřidel) obsahuje nástroje pro organizaci práce výdejen, kontrolních měrových středisek a kontrolních měrových pracovišť. Umožňuje sestavovat roční a operativní plány kalibrací, signalizovat a inventarizovat servisní úkony a kontroly, evidovat příjem měřidel ke kalibraci, organizovat kalibrační pracoviště, oceňovat kalibrační služby, expedovat zkalibrovaná měřidla. 
 • Systém umožňuje zařazovat měřidla do druhů a skupin. Při vystavování jednotlivých registračních karet se vedle základního členění (druhy, skupiny) využívá seznam výrobců, dodavatelů, servisních organizací, ověřujících nebo kalibračních míst, míst uložení a přidělení, typů měřidel, stavů měřidel a detailních kalibračních postupů. Tyto seznamy lze obsluhovat jak samostatně, tak dynamicky během vystavování registračních karet. 
 • Vlastnosti každého měřidla lze popsat libovolným počtem parametrů. Pro každý parametr lze uvést jednotky, toleranční meze nebo rozsah, třídu přesnosti, mezní chybu a nejmenší dílek stupnice.
 • Pro každé měřidlo lze naplánovat a evidovat až tři úrovně cyklických kontrol a servisních úkonů. Při sestavování záznamů o těchto úkonech lze zaznamenávat naměřené hodnoty parametrů.
 • Pomocí vyhodnocení časových řad posloupností kontrolních měření a sledování údržby měřidla lze optimalizovat konfirmační lhůty.
 • Díky dokonalé provázanosti s MS Word a MS Excel si může uživatel vytvářet jak kalibrační postupy a metodiky, tak kalibrační programy se všemi potřebnými výpočty, grafy a výstupními formuláři pro tisk kalibračních protokolů. Do těchto vložených objektů se automaticky vkládají odkazy na položky z databáze měřidel.
 • Ke kontrolním záznamům o měřidlech lze připojovat libolné typy souborů, přičemž se nejedná o pouhé odkazy, ale připojené soubory jsou ukládány do databáze a jsou k dispozici všem uživatelům programu v síti.
 • Pro nejfrekventovanější skupiny měřidel jsou výše uvedenou technologií vytvořeny kalibrační moduly obsahující jak kompletní výpočtové a rozhodovací algoritmy, tak veškeré potřebné tabulky (například mezní úchylky kalibrů). Pomocí těchto modulů se provádí záznam naměřených hodnot do databáze, jejich zpracování, vyhodnocování a tisk kalibračních protokolů, včetně všech náležitostí (tabulek, grafů a podobně). Veškeré hodnoty a údaje doplněné do tabulek jsou součástí každého záznamu o kalibraci.
 • Na stejném principu (prostřednictvím externích programů v MS Excel, zapouzdřených do databáze) jsou uživatelům k dispozici nástroje pro vyšetřování způsobilosti měřidel - krátká metoda (metoda rozpětí), dlouhá metoda (metoda průměrů a rozpětí), metody SPC, včetně grafických výstupů.
 • Kromě těchto modulů na bázi MS Excel jsou k dispozici speciální kalibrační moduly  (CAL tools) a speciální moduly pro vyšetřování způsobilosti měřide (MSA tools), vytvořené stejnou technologií jako hlavní program. Předností těchto modulů je možnost komunikace s kalibračním zařízením.
 • Ke každé skupině měřidel lze evidovat předpokládanou pracnost všech kontrol a servisních úkonů (časově i finančně). Tímto je umožněno plánovat a vyhodnocovat jejich provádění nejen z hlediska časového ale i kapacitního a nákladového.
 • Tiskové sestavy celého systému jsou vytvářené důmyslným interaktivním nástrojem (generátorem sestav) a jsou soustředěny v samostatné úloze. Generátor sestav spolu s nástrojem umožňujícím modifikovat dotazy do databáze jsou uživateli plně k dispozici. Díky tomu lze na uživatelské úrovni provádět detailní údržbu tiskových sestav, modifikovat existující sestavy, vytvářet jejich varianty nebo vytvářet zcela nové tiskové výstupy.
 • U všech výstupních sestav lze zadávat výběrová kritéria (filtry) podle všech důležitých identifikací. Například typy měřidel (pracovní nebo stanovené měřidlo, etalon, pracovní etalon, kalibrační zařízení, referenční materiál), stavy (vyhovuje, nevyhovuje, vyřazeno z užívání, odesláno ke kalibraci), druhy (například mikrometry, posuvná měřidla, úchylkoměry, teploměry, váhy a tlakoměry).
 • Každý majitel licence systému QTREE-EM C/S má právo poskytnout všem svým dodavatelům kalibračních služeb speciální modul „Modul pro externí kalibrace“ pro vytváření záznamů o kalibraci. Hlavní program umožňuje vytvořit seznam měřidel odesílaných ke kalibraci ve speciálním XML formátu. Speciální modul pro externí kalibrace umožňuje následně do tohoto seznamu zaznamenávat základní informace o provedených kalibracích, přikládat k jednotlivým položkám kalibrační protokoly v elektronické podobě v libovolném formátu a opatřovat je elektronickým podpisem. Doplněným seznamem lze poté automaticky aktualizovat databázi měřidel a přijaté kalibrační protokoly zařazovat včetně svých elektronických podpisů do databáze.

 

Příklady

Příklad seskupování položek podle libovolných sloupců a sestavení SQL filtru

 

Příklad seskupování a filtrování položek v tabulce

 

Příklad vytváření filtru v tabulce

 

Příklad kalibračního modulu - zadání naměřených hodnot

 

Příklad kalibračního modulu - kalibrační křivka

 

 

Příklad modulu pro MSA metodu R&R - zadání naměřených hodnot

 

Příklad vytváření designu tiskové sestavy

Další charakteristiky

 • Zaměřeno na intenzívní multiuživatelský síťový provoz s vysokým stupněm zabezpečení.
 • Propracovaný systém ochrany dat prostřednictvím detailního nastavení přístupových práv k jednotlivým tabulkám a funkcím databáze pro každého uživatele systému.
 • Prokazování manipulace s daty.
 • Důsledné využívání číselníků (obory, druhy, skupiny, stavy, typy, kategorie, statusy, jakostní znaky a známky).
 • Evidence a údržba metodických předpisů (evidenční číslo, vydání, revize a obsah).
 • Evidence a údržba kalibračních algoritmů.
 • Evidence dodavatelů kalibračních služeb a jejich hodnocení (úplná adresa, rozsah činností, postavení, certifikace a její platnost).
 • Evidence historie všech důležitých změn v evidenční kartě měřidla (nejen historie záznamů o kalibraci).
 • Současné plánování tří typů kontrol a servisních úkonů s rozdílnou periodicitou opakování.
 • Kalibrační cyklus lze vyjádřit ve dnech, měsících nebo v počtu použití.
 • Neomezený počet sledovaných parametrů měřidla (měřicí přípravky a kombinovaná měřidla).
 • Možnost zařazení měřidel do více systémů (ISO, ASME III, ASME I-VII, RCCM).
 • Vazba na výkresovou dokumentaci měřidla.
 • Vazba na nadřízené etalony.
 • Přiřazení měřidla k výrobku a vyšetření jeho způsobilosti.
 • Definice kalibračních řetězců.
 • Evidování jedinečných měřidel.
 • Rozsáhlé plánovací možnosti.
 • Rozsáhlé možnosti sledování výkonů.
 • Rozsáhlé možnosti přizpůsobení uživatelem (kalibrační protokoly, kalibrační algoritmy, tiskové výstupy).

 

Další informace:

QTREE_EM_Info.pdf.Zip (Pdf/Zip dokument, 390 kB)

Servis a související služby

 • 24 hodinový uživatelský – “hot line” servis
 • Operativní řešení všech mimořádných situací prostřednictvím internetu a dálkové správy
 • Instalaci, instruktáž a školení provádějí pracovníci autorského týmu

 


Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...