Informační systém monitorování kvality - SPC software

QTREE-SPC C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, který prostřednictvím hierarchické datové struktury kontrolních plánů a kontrolních odběrů zabezpečuje sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických SPC nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Systém je určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, OŘJ a TPV. Je vhodný zejména pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949. Softwarové řešení poskytuje jak detailní, tak agregované pohledy na data sledovaných procesů v členění: Výrobek - Postup - Operace - Výrobní příkaz (dávka, dodávka) - Kontrolní plán - Měřitelné parametry - Atributivní parametry. Z technologického hlediska se jedná se o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii a on-line komunikaci s externím měřícím zařízením.

 


Základní vlastnosti

 • Databázové řešení využívá technologii client-server u síťových i lokálních verzí. Standardně je dodáván databázový server InterBase (Windows 95/98/NT/XP/2000, Unix, Solaris, Linux) od firmy Borland. Díky této nejmodernější databázové technologii, založené na transakčním zpracování, je zajišťována vysoká bezpečnost databáze jak proti neoprávněnému zásahu, tak proti narušení konzistence z důvodu výpadku počítače nebo počítačové sítě.
 • Databázová technologie InterBase je firmou Borland uvolněna jako Open Source produkt (zcela zdarma pro libovolnou platformu a libovolný počet klientů) !!!
 • Přístupová práva uživatelů jsou přidělována detailně k jednotlivým tabulkám databáze. V důsledku toho je například možné definovat uživatele, který může prohlížet a zpracovávat data, nikoliv však měnit definice kontrolních plánů a naměřené hodnoty.
 • Data sledovaných procesů jsou prostřednictvím kontrolních plánů organizována v důmyslně navržené hierarchické struktuře.

 

 

Hlavní identifikátory

 

Vedlejší identifikátory

 • Výrobek
 • Dodavatel/Odběratel
 • Postup
 • Operace
 • Kontrolní plán
 • Výrobní příkaz
 • Výrobní dávka
 • Kontrolní odběr
 • Kontrolovaný vzorek
 • Měřitelné parametry
 • Atributivní parametry
 • Datum odběru
 • Čas odběru
 • Směna
 • Číslo odběru
 • Číslo vzorku
 • Uživatelská identifikace odběru
 • Uživatelská identifikace vzorku
 • Stroj
 • Pozice stroje
 • Nástroj
 • Pozice nástroje

 

 • Kontrolní odběry mohou být v rozsahu od 1 do 200 vzorků a mohou obsahovat jak hodnoty zjišťované měřením nebo srovnáváním, tak hodnoty atributivních parametrů.
 • Jednotlivé záznamy mohou být navázány na evidenci výrobních příkazů (výrobních dávek, dodavatelů nebo odběratelů).
 • Pro identifikaci pracovníků provádějících měření a pro identifikaci výrobních příkazů lze využít elektronická identifikační média (paměťové karty, paměťové čipy).
 • Pomocí ODBC ovladačů je zajištěn plný přístup k datům prostřednictvím nástrojů Microsoft Office (Word, Excel, MS Query), při současném zachování definovaných přístupových oprávnění.
 • Vstupní formuláře v tabulkové a sloupcové formě jsou doplněné o grafická znázornění naměřených hodnot v tolerančním pásmu. Překročení tolerančního pásma je signalizováno opticky a akusticky.
 • Hodnoty kontrolovaných parametrů mohou být hodnotami naměřenými nebo vypočtenými a mohou být zjišťované měřením nebo srovnáváním.
 • Výpočetní operace jsou definovány prostřednictvím sady standardních statistických funkcí (Min, Max, Avg, Med, R, S, Vk)
 • Pro nasazení v dílenských provozech je vytvořen speciální program „Modul dílenského terminálu“, který minimalizuje ovládací úkony dílenské obsluhy. Tento modul je k dispozici v několika variantách v závislosti na oblasti použití.
 • Vstupní moduly lze prostřednictvím speciálních ovladačů konfigurovat pro interaktivní vstup dat z měřicích zařízení. V každém okamžiku mohou být aktivní až tři ovladače. Každý ovladač může obsluhovat libovolný počet vstupních kanálů. Veškeré informace o připojených ovladačích a vstupních kanálech jsou součástí konfigurace kontrolních plánů. Sada ovladačů je průběžně doplňována o ovladače nových zařízení.

 

Měřené veličiny
Ovladače přístrojů
Měřicí stanice
 • Délka
 • Hmotnost
 • Tvrdost
 • Pevnost
 • Kroutící moment
 • Teplota
 • Tlak
 • Chemické složení
 • MITUTOYO
 • SYLVAC
 • TRIMOS
 • SARTORIUS
 • SCALTEC
 • METTLER
 • KERN
 • SCHMIDT
 • TESTO
 • SENCON
 • MESING
 • IMECO
 • AMEST
 • AMS
 • INOVA

 

 • Databázová struktura a atributy kontrolních odběrů dodávají aplikaci vysokou míru přizpůsobitelnosti rozmanitým požadavkům statistického řízení procesů.
 • Detailní vyhodnocování po jednotlivých procesech nejnižší úrovně (definovaných strojem, pozicí stroje, nástrojem a pozicí nástroje) se provádí pomocí rozsáhlé sady SPC nástrojů.
 • Sumarizované vyhodnocování se provádí prostřednictvím souhrnných protokolů. Tyto protokoly soustřeďují data všech operací, kontrolních plánů a parametrů daného výrobku v zadaném období nebo pro určitý výrobní příkaz.
 • Rozsáhlá sada statistických nástrojů je oproti běžným SPC nástrojům na trhu důmyslně provázána s definicemi kontrolních plánů, databázovým řešením ukládání dat, interaktivním měřením a vyhodnocováním.
 • Statistické nástroje nové generace mají dokonale propracované ovládání a konfigurování. Veškerá nastavení způsobu výpočtů a zobrazení nejsou definována globálně ale jsou součástí definic kontrolovaných parametrů v kontrolních plánech.
 • U každého sledovaného parametru lze kromě základních atributů (číslo, název, jmen. hodnota, dolní mez, horní mez) definovat i atributy, využívané externím měřicím zařízením (měřidlo, základní údaje o způsobilosti měřidla, číslo ovladače měřícího zařízení, číslo kanálu měřícího zařízení) a atributy využívané statistickými nástroji.
 • Barevné palety zobrazení se nastavují zvlášť pro obrazovku a zvlášť pro tiskárnu. Tiskové výstupy zachovávají proporcionální tloušťky čar dle nastaveného rozlišení tiskárny.
 • Tiskové protokoly jsou nastavitelné pro tisk v českém, anglickém a německém jazyku bez ohledu na jazykovou verzi programu. K dispozici jsou kompletní verze v českém, anglickém a německém jazyce (včetně kontextové nápovědy a dokumentace).
 • K dispozici jsou rovněž speciální varianty - QTREE-TEST C/S "Informační systém zkušebny" a QTREE-LAB C/S "Informační systém laboratoře".

 


Variantní databázové prostředí

 • InterBase 6
 • Firebird 1.5.6 až 2.5.0
 • MS SQL SERVER 2008 R2
 • ORACLE 8

Při implementaci systému je v odůvodněných případech možné využít i jiné client-server databázové technologie (Informix,  Sybase).

Statistické nástroje

 

Veškerý software, ve všech variantách a modifikacích, je vybaven jednotnou sadou rozsáhlých statistických nástrojů:

 • Zpracování regulačních karet do 200 odběrů o velikosti 2..25 vzorků (Xq-R, Xq-S, Xm-R, Xm-S, XmFord, XmContinental, X-Rn, Xn-Rn, Histogram, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Pp, Ppm, Ppk, Ppmk, Cm, Cmk, Paretto)
 • Zpracování regulačních karet do 200 odběrů o velikosti 1 vzorku ( X-Rn, Xn-Rn, Histogram, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Pp, Ppm, Ppk, Ppmk, Cm, Cmk, Paretto)
 • Detailní datová analýza - zpracování dat libovolného rozsahu (Histogram, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Pp, Ppm, Ppk, Ppmk, Cm ,Cmk, Paretto)
 • Zpracování dlouhodobých studií - trendů (Xq-R, Xq-S, Xm-R, Xm-S, XmFord, XmContinental, X-Rn, Xn-Rn, SDn, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Cm ,Cmk)
 • Zpracování přehledů (SDn, Paretto)
 • Zpracování atributivních znaků (sběrné karty vad - Paretto, karty p, np, c, u)

 

Informace ke stažení

 

QTREE_SPC_Info.Doc (Word97 dokument, 413 kB)
QTREE_SPC_Info.Zip (Word97/Zip dokument, 324 kB)
 

 

Nabídka souvisejících služeb

 • Analýza výrobního procesu z hlediska vhodnosti pro SPC
 • Testování stability, testování rozptylů
 • Příprava podkladů pro SPC
 • Projekt a realizace lokálních SPC systémů
 • Napojení na měřicí přístroje
 • Napojení na měřicí stanice
 • Školení problematiky SPC pro všechny kategorie pracovníků

 

Oblasti použití

 • Útvary řízení jakosti
 • Technická příprava výroby
 • Výroba

 

Základní verze

 • strojírenská výroba
 • zpracování plastů
 • elektrotechnika
 • výroba vláken
 • gumárenská výroba
 • výroba skla a keramiky
 • výroba textilií
 • hutní výroba
 • výroba munice
 • energetika
 • slévárenství
 • výroba stavebních hmot

 

Speciální verze

Jedná se o modifikace, určené pro zpracování dat provozních laboratořích.

 • metalurgie
 • potravinářství
 • chemie
 • stavebnictví

 

Servis a související služby

 • 24 hodinový uživatelský – “hot line” servis
 • Operativní řešení všech mimořádných situací prostřednictvím internetu a dálkové správy
 • Instalaci, instruktáž a školení provádějí pracovníci autorského týmu

 

Hlavní výhody

Na softwarovém trhu je k dispozici řada produktů zaměřených na statistické zpracování dat. Většina těchto produktů je však úzce specializována na problematiku statistického zpracování, zatímco problematiku měření, strukturování dat, organizování dat a jejich ukládání řeší velice okrajově nebo vůbec. Tato softwarová řešení jsou tudíž zaměřena pouze na velice efektní, jednodušší a zcela neproblematické funkce, které je předurčují spíše pro demonstrativní zpracování než pro plnohodnotné provozní nasazení.

Oproti těmto produktům řeší systém QTREE-SPC C/S problematiku komplexním propojením jednotlivých softwarových nástrojů do jediného systému:

 • Měření a vizualizace
 • Organizování a ukládání dat
 • Statistické zpracování specializovanými SPC nástroji

 

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...