Informační systém pro pivovarskou výrobu

QTREE-BP C/S je systém pro evidenci a výrobní bilance v pivovarské výrobě. Ve spojení se systémem QTREE-LAB C/S „Informační systém laboratoře” shromažďuje, organizuje a pro manažerské řízení pivovarské výroby třídí a uspořádává detailní informace o finálních výrobcích, meziproduktech a surovinách jak z hlediska jejich výrobně technických a jakostních parametrů, tak z hlediska parametrů výtěžnosti a výtrat ve všech fázích procesu výroby piva – varna, spilka, sklep, filtrace, stáčení. Systém zavádí jednoznačné identifikace výrobních dávek ve všech fázích procesu výroby a eviduje jejich časové a objemové návaznosti, čímž umožňuje průběžně, precizně a prokazatelně sledovat jejich původ a současně porovnávat a vyhodnocovat jejich extraktové a objemové bilance, laboratorní parametry a vlastnosti. Informační systém je využíván nejznámějšími českými pivovary.

Řešené výrobní úseky

 • Varna - evidence varných dávek, výdejů na spilku a spotřeby surovin
 • CKT spilka - evidence kvasných dávek v CKT i klasické technologii, příjmů z varny, výdejů do sklepa, návratů ze sklepa, interních pohybů a spotřeby surovin
 • CKT sklep - evidence ležáckých dávek v CKT i klasické technologii, příjmů ze spilky, výdejů do filtrace, návratů z filtrace, návratů do sklepa, interních pohybů a spotřeby surovin
 • Filtrace - evidence filtračních dávek, příjmů ze sklepa, výdejů do stáčírny, návratů ze stáčírny, návratů do filtrace, interních pohybů a spotřeby surovin
 • Stáčírna - evidence stáčecích dávek, stočených výrobků (sudy, lahve, cisterny), příjmů z filtrace, návratů na filtraci, interních pohybů, spotřeby surovin a výdejů do expedičního skladu

 

Základní vlastnosti

 • Systém zavádí jednoznačné identifikace výrobních dávek a eviduje jejich návaznosti v čase jak uvnitř jednotlivých výrobních úseků tak při přesunech mezi nimi.
 • Systém umožňuje sledovat původ produktů nebo meziproduktů v libovolném stupni jejich zpracování a v celém průběhu tohoto zpracování zpětně dohledat původní hodnoty všech výrobně technických parametrů, jakostních parametrů a parametrů o výtěžnosti surovin ze všech předchozích výrobních fází.


 • Systém napomáhá stanovovat výrobně technické parametry produktů, meziproduktů a výrobních procesů s cílem udržovat vysoký standard finální produkce.
 • Systém napomáhá k odhalování výrobních ztrát jak uvnitř jednotlivých výrobních úseků tak při přesunech produktů a meziproduktů mezi nimi.
 • Systém poskytuje podrobné informace o spotřebě surovin a jejich parametrech v návaznosti na parametry následných výrobních fází.


 • Základní struktura řešení vychází z nově navrženého datového modelu (číselníky, kmenové soubory a pohybové soubory).
 • Nově navržený datový model využívající číselníky (výrobky, suroviny, receptury, nádoby a výrobní operace) umožňuje vysokou variabilitu řešení.
 • Datový model je navržen s ohledem na propojení s laboratorním systémem.
 • V propojení s laboratorním systémem poskytuje podrobné informace o kvalitativních parametrech jednotlivých výrobních dávek v celém průběhu výrobního procesu a napomáhají tak odhalovat příčiny výrobních závad a zejména předcházet jejich výskytu.
 • Systém je koncipován tak, aby umožňoval automatizované přebírání dat z technologických počítačů řídících hlavní výrobní technologie.
 • Systém je vybaven rozsáhlými možnostmi filtrování a třídění údajů.
 • Systém je vybaven rozsáhlými možnostmi pro uživatelské vytváření detailních, skupinových a souhrnných sestav, včetně možnosti jejich exportování do formátů vhodných pro elektronickou komunikaci mezi jednotlivými útvary.
 • Celý systém je zaměřen pro práci v síti a založen na využití client-server databázové technologie, která systému dodává vysoký stupeň zabezpečení a odolnosti jak proti výpadkům techniky tak proti neoprávněným přístupům k datům.
 • Použitá technologie a technické řešení umožňují vysoce efektivní, spolehlivé a bezpečné propojení a sdílení všech úloh celým provozem pivovaru.
 • Uživatelé systému přistupují k tabulkám, vybraným položkám a vybraným funkcím na základě detailně nastavených přístupových práv, vyjádřených prostřednictvím rolí a grantů.
 • Systém umožňuje zpracovat pivní hlášení jak po jednotlivých střediscích ve formátu tiskových sestav, tak pro celý pivovar ve formátu MS Excel. Pivní hlášení jsou uspořádána v časové řadě, odkud jsou předávána do manažerských systémů a k dalšímu zpracování programem MS Excel formou grafů.

 

Spolupracujeme se společností KARAT, a.s. 

Proč systém QTREE a systém KARAT

 • Jednotlivé výdeje surovin do výroby a příjmy hotového piva z výroby je nutné řešit ručně, což je zdrojem chybovosti a nesouladů mezi evidenčním a fyzickým stavem skladů materiálu, surovin a hotových výrobků.
 • Cílem propojení obou systémů v momentech, kdy dochází k potřebě vytvořit v IS KARAT skladový pohyb navazující na danou fázi výroby piva.

Přínosy propojení systemu QTREE a systému KARAT

 • Automatizace výrobních procesů v prostředí pivovaru
 • Přesný dopad výroby do evidence skladových zásob
 • Eliminace chybovosti uživatele při ručních vstupech
 • Snížení pracnosti s odpisy materiálu a surovin do výroby a s příjmy hotových výrobků na sklad

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...