Evidence rekvalifikačních zkoušek výrobků

Na výrobce komponentů pro automobilový průmysl je vyvíjen tlak na kvalitu výroby ze strany všech významných producentů z oblasti automobilového průmyslu. Důraz je kladen mimo jiné na systematické provádění rekvalifikačních zkoušek. V takovém případě je nutné mít precizně zpracovanou prováděcí dokumentaci, přesnou a důslednou evidenci a správu veškerých podkladů a výsledků zkoušek, které zpravidla vyžadují auditoři. Pro tyto potřeby jsme vyvinuli informační systém QTREE-RZK C/S určený především pro pracoviště řízení kvality. Tento informační systém je součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality – CAQ firmy TŘEŠTÍK. Systém zajišťuje operativní evidenci a správu rekvalifikačních zkoušek, včetně všech souvisejících dokumentů. Provádění těchto rekvalifikačních zkoušek určuje norma ISO TS 16949:2009. Dokumenty jsou v systému evidovány v plném znění a v původních formátech, ve kterých byly vytvořeny. Z technologického hlediska se jedná o aplikaci v prostředí Windows využívající client-server databázovou technologii.


Základní charakteristika

 • QTREE-RZK je informační systém pro operativní plánování, organizování a evidování rekvalifikačních zkoušek výrobků.
 • Ekvivalentem rekvalifikačních zkoušek výrobků bývá často audit výrobků. 
 • Systém je určený pro pracoviště řízení kvality certifikovaná podle normy  ISO TS 16949:2009 (QS 9000,  AVSQ, EAQF a VDA 6.1) se zaměřením na automobilový průmysl.
 • Funkce systému jsou nedílnou součástí moderních způsobů řízení jakosti TQM, TQC, QS v automobilovém průmyslu.
 • Jedná se o plnohodnotnou 32-bitovou aplikaci v prostředí  Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit).
 • Databázové řešení využívá technologii client-server u síťových i lokálních verzí. Standardně je dodáván databázový server Firebird (Open Source) pro operační systémy Windows, Unix, Solaris či Linux. Díky této nejmodernější databázové technologii, založené na transakčním zpracování, je zajišťována vysoká bezpečnost databáze jak proti neoprávněnému zásahu, tak proti narušení konzistence z důvodu výpadku počítače nebo počítačové sítě.
 • Databázová technologie Firebird je nástupce databázové technologie InterBase, která byla firmou Borland uvolněna jako Open Source produkt (zcela zdarma pro libovolnou platformu a libovolný počet klientů)!

 

Uživatelé

 • Vrcholová pracoviště řízení jakosti
 • Zkušebny a technické laboratoře
 • Metrologická pracoviště
 • Útvary technické přípravy výroby

 

Hlavní úlohy

 • Číselníky systému
 • Evidence zákazníků
 • Evidence výrobků
 • Evidence typů zkoušek včetně formulářů a výkonných předloh
 • Evidence prováděcích předpisů a metodik
 • Plánování zkoušek
 • Evidence zkoušených výrobků
 • Evidence provedených zkoušek (včetně všech souvisejících dokumentů)
 • Tisk přehledů

 

Základní uživatelské vlastnosti systému

 • Systém obsahuje kromě obvyklých evidenčních funkcí, jako jsou karty zkoušených výrobků, jejich seznamy a výběry, nástroje pro organizaci práce zkušeben, technických laboratoří a kontrolních pracovišť.
 • Umožňuje sestavovat roční a operativní plány zkoušek na základě nastavených intervalů rekvalifikace a signalizovat jejich včasné provedení. 
 • Při vystavování jednotlivých registračních karet zkoušených výrobků a záznamů o provedených zkouškách se využívají seznamy zákazníků, druhů zkoušených výrobků, stavů výroby, míst výroby, seznamy druhů dodání, rekvalifikačních pracovišť, odpovědných osob a druhů vyhodnocení.
 • Při vystavování záznamů o provedených zkouškách se využívají seznamy druhů zkoušek vytvořené pro jednotlivé výrobky.
 • K výrobku lze přiřadit libovolný počet druhů zkoušek a ke každému druhu zkoušky lze přiřadit libovolnou výkonnou předlohu protokolu, nejčastěji ve formátu MS Excel.
 • V předem připravených předlohách protokolů zkoušek ve formátu MS Excel se lze odkazovat na údaje uvedené jak v evidenční kartě zkoušeného výrobku, tak v záznamu o provedené rekvalifikační zkoušce. Tyto údaje jsou následně při vystavení záznamů a protokolů o provedených zkouškách doplněny a stávají se tak součástí protokolů.
 • Každému zkoušenému výrobku lze přiřadit vlastní interval rekvalifikace a tím plánovat její cyklické opakování a signalizovat včasné provedení. Zaznamenat lze i rozdílnou lhůtu pro provedení rekvalifikační zkoušky, která je poté zohledňována v procesu signalizace jejího včasného provedení.
 • Ke každému záznamu o rekvalifikaci lze připojit libovolný externí dokument v libovolném formátu.
 • Díky provázanosti s MS Word, MS Excel, popřípadě Open Office si uživatel programu může vytvářet předlohy protokolů, pracovní postupy, metodiky se všemi potřebnými výpočty, grafy a výstupními formuláři pro tisk. 
 • Veškeré připojené dokumenty se stávají součástí evidence. Nejedná se o pouhé odkazy ale kompletní dokumenty v originálních formátech, které jsou v komprimovaném stavu uloženy v databázi  a jsou tudíž k dispozici všem uživatelům programu v síti. Samozřejmě pokud mají nastavena potřebná oprávnění.
 • Tiskové sestavy celého systému jsou vytvářené důmyslným interaktivním nástrojem (generátorem sestav) a jsou soustředěny v samostatné úloze. Generátor sestav spolu s nástrojem umožňujícím modifikovat dotazy do databáze jsou uživateli plně k dispozici. Díky tomu lze na uživatelské úrovni provádět detailní údržbu tiskových sestav, modifikovat existující sestavy, vytvářet jejich varianty nebo vytvářet zcela nové tiskové výstupy.
 • U všech výstupních sestav lze zadávat výběrová kritéria (filtry) podle všech důležitých identifikací. 
 • S vloženými dokumenty se pracuje prostřednictvím automaticky asociovaných programů, kterými byly vytvořeny. Pokud byl například dokument vytvořen v programu MS Word, bude automaticky obsluhován programem MS Word, který se automaticky spustí při každém otevření dokumentu z databáze.
 • Systém QTREE-RZK C/S sám o sobě neobsahuje vlastní nástroj na obsluhu dokumentů. Předpokládá se, že k obsluze dokumentů jsou používány vždy specializované nástroje - textové editory, tabulkové procesory, editory obrázků a podobně.
 • Základní seznam zkoušených výrobků lze třídit dle několika libovolných atributů.
 • Položky základního seznamu zkoušených výrobků lze seskupovat ve více úrovních dle libovolných atributů.
 • Položky základního seznamu lze filtrovat dle libovolných atributů a to jak interaktivní modifikací SQL dotazů tak pouhým zaškrtnutím, obdobně jako v programu MS Excel. Vytvořené filtry lze aktivovat, deaktivovat, modifikovat, ukládat a zpět načítat. Atributy ve filtru lze zadávat buď výčtem nebo rozmezím v libovolné kombinaci logických podmínek.

 

Příklady

Příklad seskupování položek podle libovolných sloupců a sestavení SQL filtru

 

Příklad sestavování sql filtru

 

Příklad sestavování filtru v tabulce

 

Příklad evidenční karty rekvalifikovaného výrobku

 

Příklad záznamu o provedené rekvalifikační zkoušce

 

 

Příklad protokolu o provedené rekvalifikační zkoušce v německém jazyku

 

Příklad vytváření designu tiskové sestavy

Další charakteristiky

 • Zaměřeno na intenzívní multiuživatelský síťový provoz s vysokým stupněm zabezpečení.
 • Propracovaný systém ochrany dat prostřednictvím detailního nastavení přístupových práv k jednotlivým tabulkám databáze pro každého uživatele systému.
 • Prokazování manipulace s daty.
 • Důsledné využívání číselníků.
 • Evidence a údržba metodických předpisů.
 • Plánování s rozdílnou periodicitou opakování ve dnech nebo měsících.
 • Neomezený počet druhů zkoušek přiřazených k výrobkům.
 • Vazba na výkresovou dokumentaci výrobku.
 • Rozsáhlé možnosti přizpůsobení uživatelem (zkušební protokoly,  tiskové výstupy).

 

Servis a související služby

 • 24 hodinový uživatelský – “hot line” servis
 • Operativní řešení všech mimořádných situací prostřednictvím internetu a dálkové správy
 • Instalaci, instruktáž a školení provádějí pracovníci autorského týmu 


Hlavní výhody

Na softwarovém trhu dosud chybělo softwarové řešení, přímo vyvinuté pro správu rekvalifikačních zkoušek výrobků dle požadavků normy ISO TS 16949:2009. Systém QTREE-RZK C/S tuto mezeru vyplňuje. Je zaměřen na přirozené, jednoduché, intuitivní ovládání a vysokou bezpečnost dat. Pro obsluhu všech dokumentů nezavádí žádné vlastní nástroje, ale předpokládá využití obvyklých, profesionálních nástrojů renomovaných světových firem. Uživatelé programu chápou systém jako pohodlnou a komfortní nadstavbu pro organizaci a správu rekvalifikačních zkoušek výrobků, která jim umožňuje výrazně zvýšit produktivitu práce. Z těchto důvodů se systém lehce zavádí do rutinního provozu a rychle plní funkce pro které byl vyvíjen.


Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...