Statistické řízení procesů pro MS DOS

TSPC je programové vybavení zabezpečující sběr, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot pro statistickou kontrolu a statistické řízení výrobního procesu podle norem ISO 9000.

 

Základní charakteristiky řešení

 • DOS aplikace provozovatelná v prostředí DOS, W3.11, W95, W98, NT a W2000
 • Jednouživatelská lokální nebo víceuživatelská síťová verze.
 • Veškerá data jsou uchována v databázové struktuře, která je ovládaná prostředky umožňujícími zpracování v běžných lokálních sítích (Novell Netware, 3Com, 3Com 3+Open, IBM PC LAN, AT&T, StarGROUP, LANtastic, PATHWORKS, W3.11, W95, W98, NT, W2000).
 • Tiskové grafické výstupy v českém, německém nebo anglickém jazyku.
 • Pro tisk lze použít libovolný typ tiskárny, včetně laserové, inkoustové a barevné, popřípadě plotter.
 • Dokonalý uživatelský komfort jak v ovládání, tak v modifikovatelnosti všech grafických výstupů.
 • Vyčerpávajícím způsobem jsou vyřešeny veškeré potřebné servisní funkce (ochrana dat, zálohování, kopie, odkládání a archivace).
 • Rozmanité textové a grafické výstupy s vyčerpávajícími možnostmi jejich modifikace.
 • Zpracování jak po konstantních úsecích z hlediska počtu odběrů (karty, dvojité karty, dlouhé karty), tak po libovolných úsecích (detaily), nebo v časových úsecích po dnech, týdnech a měsících (dlouhodobé studie).
 • Vyhledávání krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých trendů.
 • Porovnávání statistických parametrů jednotlivých znaků (přehledy).
 • Zpracování diskrétních i kontinuálních procesů.
 • Oboustranná i jednostranná regulace, testy normálního rozložení.
 • Zpracování atributivních znaků
 • Porovnávání výsledků vyšetřování schopnosti (způsobilosti) strojů a procesů.
 • Porovnávání výsledků různých časových úseků.
 • Modelování jednotlivých zásahů do procesu (filtrování a výběry dat)
 • Vstup dat z přístrojů MITUTOYO, TESTO, SARTORIUS a dalších měřicích přístrojů, laboratorních přístrojů, měřicích stanic a technologických počítačů.
 • Vstup dat libovolného formátu
 • Správná funkce programového vybavení je ověřována pomocí testovacích příkladů, kterými testuje firma FORD SPC software svých dodavatelů.

 

Nabídka souvisejících služeb

 • Analýza výrobního procesu z hlediska vhodnosti pro SPC
 • Testování stability, testování rozptylů
 • Příprava podkladů pro SPC
 • Statistické metody, výběry a odběrové intervaly
 • Projekt a realizace lokálních SPC systémů
 • Přístroje MITUTOYO, TESTO a SARTORIUS
 • Měřicí stanice AMEST, AMS, IMECO, MESING, trhací stroje INOVA
 • Školení problematiky SPC pro všechny kategorie pracovníků a management

 

Oblasti použití

 • útvary řízení jakosti
 • technická příprava výroby
 • výroba

 

Základní verze

 • strojírenská výroba
 • zpracování plastů
 • výroba vláken
 • hutní výroba
 • výroba munice
 • energetika
 • gumárenská výroba
 • výroba skla a keramiky
 • výroba textilií
 • slévárenství
 • výroba stavebních hmot
 • elektrotechnika

 

Speciální verze

Jedná se o modifikace určené pro zpracování dat provozních laboratořích.

 • metalurgie
 • potravinářství
 • chemie
 • stavebnictví

 

Varianty řešení

TSPC - S

Varianta je charakterizována organizací kontrolních měření po kontrolních odběrech konstantní velikosti (2 až 20 vzorků v odběru). Je vhodná pro aplikaci přímo ve výrobním procesu jako součást výrobní a mezioperační kontroly.

TSPC - L

Varianta je charakterizována organizací kontrolních měření po kontrolních odběrech konstantní velikosti jednoho vzorku. Je vhodná pro aplikaci v provozních laboratořích technické kontroly nebo přímo ve výrobním procesu jako součást výrobní a mezioperační kontroly

TSPC - LD

Varianta je charakterizována organizací kontrolních měření po kontrolních odběrech konstantní velikosti  jednoho vzorku a po kontrolních dávkách proměnlivé velikosti (1 až 200 vzorků v kontrolní dávce). Kontrolní dávka obsahuje rozšířené záhlaví umožňující její podrobný popis a identifikaci. Statistické nástroje lze aplikovat jak na množinu vzorků v dávce tak množinu kontrolních dávek. Varianta je vhodná pro aplikaci ve vstupní a výstupní kontrole nebo v provozních laboratořích technické kontroly.

Všechny varianty ve spojení s modulem MP (měřicí pracoviště) umožňují online vstup naměřených hodnot z připojených měřících zařízení.

Základní moduly

 • Správa databáze (číselníky, třídníky, kontrolní plány, kontrolní odběry, kontrolní měření, export a import)
 • Zpracování regulačních karet do 25 odběrů (Xq-R, Xq-S, Xm-R, Xm-S, XmFord, XmContinental, X-Rn, Xn-Rn, Histogram, Cp, Cpk, Cm, Cmk, Cpm, Cpmk, Paretto)
 • Zpracování regulačních karet do 200 odběrů (Xq-R, Xq-S, Xm-S, Xm-R, XmFord, XmContinental, X-Rn, Xn-Rn)
 • Detailní datová analýza - zpracování dat libovolného rozsahu (Histogram, Cp, Cpk, Cm ,Cmk, Cpm, Cpmk, Paretto)
 • Zpracování dlouhodobých studií - trendů (Xq-R, Xq-S, Xm-R, Xm-S, XmFord, XmContinental, X-Rn, Xn-Rn, SDn, Cp, Cpk)
 • Zpracování přehledů všech znaků (Přehledový diagram rozptylů, Paretto)
 • Zpracování atributivních znaků (sběrné karty vad, Paretto, regulační karty p, np, c, u)
 • Tisk grafických výstupů na laserových a inkoustových tiskárnách, včetně barevných nebo plotterech
 • Tisk protokolů volitelně v německém nebo anglickém jazyku

 

Servis a související služby

 • 24 hodinový uživatelský – “hot line” servis
 • Operativní řešení všech mimořádných situací prostřednictvím internetu a dálkové správy
 • Instalaci, instruktáž a školeni provádějí přímo autoři software

 

Hlavní výhody

Na softwarovém trhu je k dispozici řada produktů zaměřených na statistické zpracování dat. Většina těchto produktů je však úzce specializovaná na problematiku statistického zpracování, zatímco problematiku měření, strukturování dat, organizování dat a jejich ukládání řeší velice okrajově nebo vůbec. Tato softwarová řešení jsou tudíž zaměřena pouze na velice efektní, jednodušší a zcela neproblematické funkce, které je předurčují spíše pro demonstrativní zpracování než pro plnohodnotné provozní nasazení.

Oproti těmto produktům řeší systém TSPC problematiku komplexním propojením jednotlivých softwarových nástrojů do jediného systému:

 • Měření a vizualizace
 • Organizování a ukládání dat
 • Statistické zpracování specializovanými SPC nástroji

Další vývoj

Vývoj software byl ukončen s uvedením software QTREE-SPC C/S "Informační systém monitorování kvality" na trh.


Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...