Step Motor Controller - SMC

Step Motor Controller - Jednotka SMC byla navržena pro účely ovládání výkonových budičů krokových motorů (které jsou vybaveny vstupními signály STEP, ENABLE, DIR). V základní podobě je pro komunikaci použit USB port PC, případně může být dodána verze s průmyslovou verzí Bluetooth. Připravujeme také verzi pro Zig-Bee. V případě připojení přes USB port, nainstaluje operační systém PC VCP (Virtual Com Port) ovladač. Pomocí jednoduchého protokolu lze nastavit základní parametry (rychlost, akcelerace, brzda…), které jsou uloženy v EEPROM paměti přístroje a zůstanou tak zachovány i po vypnutí přístroje. Pomocí dalších příkazů lze řídit vlastní pohyb motoru. Jednotka umožňuje připojení budiče motoru, koncových spínačů, 3x ovládací tlačítko (volba rychlosti, pohyb dopředu a pohyb zpět), 4x volně použitelný TTL I/O.

Přední strana jednotky Step Motor Controller

    
Zadní strana jednotky Step Motor Controller

Role jednotky v řídícím systému

Vzhledem k široké nabídce výkonových budičů motorů na trhu je možné v kombinaci s touto jednotkou ovládat prostřednictvím USB portu PC (Bluetooth) 2 fázové a 3 fázové krokové motory, DC servomotory, případně i BLDC servomotory. Podmínkou je pouze TTL kompatibilita ovládacích signálů STEP, ENABLE, DIR.


Základní vlastnosti a technické parametry

  • Komunikační rozhraní USB2.0 Full-speed, volitelně Bluetooth 2.0
  • Komunikační rychlost: 38400 baud
  • Plynulý rozjezd, brzdění, možnost vypnutí brzdy motoru
  • Maximální frekvence pulsů - 12000 step/sec
  • Napájení - 5V z USB, nebo z konektoru canon 15
  • Možnost ručního ovládání pomocí třech tlačítek – rychlost, směr+, směr-
  • Rozměry 95 x 65 x33 mm

 


Popis komunikačního protokolu

Formát příkazu

Popis funkce, formát odpovědi

?<CR>

Výpis nápovědy, odpověď viz. předchozí obrázek

a xxxx<CR>

Nastaví úroveň akcelerace pro aktuálně zvolenou sadu parametrů.

Parametr xxxx je ASCII dekadické číslo v rozsahu 71 – 64000.

s xxxx<CR>

Nastavení maximální rychlosti, parametr xxxx je ASCII dekadické číslo v rozmezí 10 – 3000. Což představuje rozsah rychlostí 40 – 12000 kroků za sekundu.

m xxxx<CR>

Pohyb motoru o počet kroků s využitím aktuálně zvolených parametrů. Parametr příkazu xxxx lze zvolit v rozsahu -100000000 až 100000000, znaménko udává směr pohybu. Před začátkem pohybu jednotka odpoví - Running...<CR>, po dosažení relativní polohy vrátí informaci o absotutní poloze motoru - Motor pos: xxxx<CR>

move aaaa bbbb cccc dddd<CR>

Pohyb motoru dle těchto parametrů: aaaa – počet kroků, bbbb – akcelerace, cccc – decelerace, dddd – rychlost. . Před začátkem pohybu jednotka odpoví – Running...<CR>, po dosažení relativní polohy vrátí informaci o absolutní poloze motoru – Motor pos: 10000<CR>

n x<CR>

Načte sadu parametrů z EEPROM, parametr x je ASCII dekadické číslo v rozsahu 0 – 3. Odpovídá stisku tlačítka SPEED a je indikováno příslušnou LED diodou na předním panelu.

b x<CR>

Povolení, zakázání brzdy motoru. parametr x je ASCII dekadické číslo v rozsahu 0 – 1. Je li brzda aktivní (b 1<CR>) po ukončení pohybu motoru motorem prochází přídržný proud nastavený příkazem r xxxx<CR>. V režimu deaktivované brzdy je po ukončení pohybu motor odpojen, je jím možno volně pohybovat.

l x <CR>

Volba aktivní úrovně signálu koncového spínače. Parametr x je ASCII dekadické číslo v rozsahu 0 – 1.

z<CR>

Vynuluje informaci o absolutní poloze motoru

p<CR>

Výpis aktuální polohy a nastavených parametrů pohybu. Odpověď např:  Motor pos: 0  a:5000 s:1000 m:9600 n:0 b:0 l:0 o:3 w:80 r:20 znamená, že motor je v poloze 0, akcelerace je 5000, maximální rychlost 1000, poslední pohyb byl o 9600 kroků, pracuje se s EEPROM parametry 0, brzda vypnuta, aktivní úroveň koncových spínačů je 0, šestnáctinásobný mikrosteping, jmenovitý proud cca 570 mA, přídržný proud cca 140 mA.

<CR>

Motor zopakuje poslední pohyb.

t

Zastaveni motoru – příkaz je zpracováván prioritně v přerušení, reaguje ihned po znaku t není tedy nutné ukončovat příkaz  znakem <CR>

 

Komunikace s jednotkou pomocí hyperterminálu

 


Aktualizace firmware

V jednotce je naprogramován tzv. Bootloader, který lze speciálním způsobem zapnutí přístroje aktivovat. Obslužným programem je pak možné do jednotky nahrát nový firmware. K výměně firmware není potřeba použít žádné zvláštní programovací zařízení.

Uvedení přístroje do bootloaderu je provedeno podržením tlačítka SPEED při zapnutí přístroje (uzemněním příslušného pinu konektoru). V režimu bootloaderu bliká zelená LED dioda na předním panelu přístroje.


Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...