Strukturovaná vizualizace dat informačního systému laboratoře

QTREE-EV.NET je strukturovaná grafická nadstavba informačního systému laboratoře QTREE-LAB C/S, určená pro vrcholový management firmy a zejména pro management útvaru řízení jakosti. QTREE-EV.NET je rozšiřujícím modulem produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK pro oblast laboratoří a zkušeben.

Grafická nadstavba QTREE-EV.NET umožňuje napříč struktury sledovaných procesů definovat vlastní nezávislou strukturu libovolných grafických pohledů. Grafické pohledy na data jsou organizovány ve vlastní, předem připravené struktuře grafických skupin, předloh grafů a grafů samotných. Struktura grafických pohledů je vnitřně propojena se strukturou dat systému QTREE-LAB C/S. Uživatel systému QTREE-EV.NET - zpravidla vrcholový management, je však od struktury dat systému QTREE-LAB C/S zcela odstíněn a může se proto plně soustředit na informace, které mu systém poskytuje v přesně takové struktuře, kterou potřebuje pro své rozhodování.

Z technologického hlediska se jedná o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii.

V systému QTREE-LAB C/S je organizace dat podřízena obsluze jednotlivých kontrolních pracovišť a uspořádání dat proto odpovídá struktuře sledovaných procesů. Veškeré přístupy k datům jak na straně vstupů, tak na straně výstupů v tabulkové i grafické podobě jsou podřízeny struktuře procesů, kontrolních plánů, analýz (zkoušek) a sledovaných jakostních parametrů (znaků). Na rozdíl od vlastních grafických nástrojů systému QTREE-LAB C/S přistupuje grafická nadstavba QTREE-EV.NET k datům zcela nezávislým způsobem na struktuře kontrolovaných procesů.

Pohledy na data

Jelikož se předpokládá, že uživatelé nebudou s programem pracovat nahodile ale zcela systematicky, jsou veškeré návaznosti mezi grafy a konkrétními kontrolními plány uloženy v databázi systému QTREE-LAB C/S a jsou její nedílnou součástí. Návaznosti jsou realizovány prostřednictvím předloh grafů a grafových skupin. Toto řešení umožňuje definovat nad stávajícími definicemi procesů, kontrolních plánů a množinou kontrolních odběrů libovolný počet různých a velice rozmanitých pohledů v libovolném členění, jiném než jsou členěny stávající procesy a kontrolní plány.

Vzory grafů

Vzorem grafu rozumíme implementaci zcela konkrétního podtypu grafu do systému QTREE-EV.NET. V základní verzi programu jsou implementovány spojnicové a takzvané krabicové grafy. Grafická knihovna, kterou software používá však umožňuje implementovat celou škálu grafů obsaženou například v MS Excel.

Předlohy grafů

Předlohou grafu rozumíme konkrétní nastavení určitého vzoru grafu, přiřazení k určité podmnožině dat a zařazení do určité grafové skupiny. Podmnožina dat se týká určitého produktu, odběrného místa a určitého parametru nebo parametrů.

Grafové skupiny

Grafovou skupinou rozumíme určitou skupinu předloh grafů, kterou je realizován pohled na určitá data dle požadavků uživatelů. Grafových skupin lze definovat neomezený počet. Pohledy na data se uskutečňují právě prostřednictvím grafových skupin. Každá grafová skupina může sloužit k jinému účelu.

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...