Zpracování dat provozní laboratoře, vstupní, výstupní a mezioperační kontroly pro MS DOS

TriLab je procesově orientovaný informační systém pro hodnocení jakosti výroby s výstupy, které jsou nedílnou součástí moderních způsobů řízení jakosti (TQM, TQC, QS apod.). TriLab zabezpečuje sběr, evidenci a vyhodnocování naměřených hodnot sledovaných jakostních znaků kontrolních vzorků a souvisejících technologických parametrů. Svým zaměřením je určen k aplikování v provozních laboratořích, centrálních laboratořích, řídicích centrech, pracovištích vstupní, výstupní a mezioperační kontroly.

 

Základní charakteristiky řešení

 • TriLab je první procesově orientovaný informační systém pro hodnocení jakosti výroby s výstupy, které jsou nedílnou součástí moderních způsobů řízení jakosti (TQM, TQC, QS apod.).
 • TriLab zabezpečuje sběr, evidenci a vyhodnocování naměřených hodnot sledovaných jakostních znaků kontrolních vzorků a souvisejících technologických parametrů. Svým zaměřením je určen k aplikování v provozních laboratořích, centrálních laboratořích, řídicích centrech, pracovištích vstupní, výstupní a mezioperační kontroly.
 • TriLab vyhodnocuje naměřené hodnoty pomocí statistického aparátu doporučovaného normami ISO řady 9000 (Shewardovy regulační diagramy, Paretovy diagramy, histogramy, přímky schopnosti, krátkodobé a dlouhodobé trendy vývoje, korelační závislosti a další).
 • TriLab poprvé umožňuje zkoumat nejen jednotlivé znaky výrobků, ale i vlastnosti jednotlivých výrobních procesů.
 • TriLab je volně a snadno nastavitelný uživatelem. Díky kontextové nápovědě, jednoduchému a intuitivnímu ovládání je srozumitelný i pro uživatele, kteří mají jen základní dovednosti v ovládání počítače.
 • TriLab vysoce zhodnocuje investice vynakládané na výrobní, technickou a laboratorní kontrolu, včetně nákladného vybavení laboratoří a provozů měřícími přístroji, kdy se data bez jeho aplikace většinou ztrácejí, aniž by byla přetvořena do hodnotných informací, využitelných pro řízení výroby a jakosti.
 • Využívání informačního systému Trilab vede k maximalizaci úspor a minimalizaci ztrát surovin a energií při výrobě. Kromě toho se získá dokonalý přehled o standardnosti výroby a zajistí se optimální přehled o výrobních procesech.
 • TriLab v multiuživatelské síťové verzi umožňuje operativní přenos informací mezi jednotlivými články výroby a vedením.

 

Oblasti použití

Systém poskytuje přehledné textové i grafické informace ve třech úrovních:

 • tvary řízení jakosti
 • technická příprava výroby
 • výroba

 

Základní vlastnosti

 • Pro každý výrobek nebo proces lze sledovat libovolný počet jakostních znaků a technologických parametrů.
 • Kromě měřených znaků a parametrů lze formou vzorců definovat znaky a parametry odvozené.
 • Ve vzorcích se lze odvolávat na databázi provozních a laboratorních konstant a parametrů.
 • Definované znaky a parametry uživatel programu seskupuje do vyšších struktur - pracovních postupů (analýz).
 • Pro každý odebraný vzorek je vytvořen popis v návaznosti na číselník odběrových míst a produktů, dodavatelů a odběratelů.
 • Veškeré výstupy (tiskové sestavy a grafy) jsou orientovány procesově, dle uživatelem definované struktury procesů.
 • Veškerá data jsou uchována v databázové struktuře, která je ovládaná prostředky, umožňujícími zpracování v běžných lokálních sítích (Novell Netware, 3Com, 3Com 3+Open, IBM PC LAN, AT&T, StarGROUP, LANtastic, PATHWORKS).
 • Tiskové grafické výstupy v českém, německém nebo anglickém jazyku.
 • Pro tisk lze použít libovolný typ tiskárny, včetně laserové, inkoustové a barevné, popřípadě plotter.
 • Dokonalý uživatelský komfort jak v ovládání, tak v modifikovatelnosti všech grafických výstupů.
 • Vyčerpávajícím způsobem jsou vyřešeny veškeré potřebné servisní funkce (ochrana dat, zálohování, kopie, odkládání a archivace).
 • Součástí programového vybavení jsou statistické moduly programu TSPC. Jedná se rozmanité textové a grafické výstupy (regulační karty - Shewardovy diagramy Xq-R, Xq-S, Mq-R, Mq-S, X-Rn, Xn-Rn, histogramy, Paretova analýza, Cp, Cpk, Cm, Cmk diagramy), s vyčerpávajícími možnostmi jejich modifikace.
 • Zpracování jak po konstantních úsecích z hlediska počtu odběrů (karty, dvojkarty, dlouhé karty), tak po libovolných úsecích (detaily), nebo v časových úsecích po dnech, týdnech a měsících (dlouhodobé studie).
 • Statistické zpracování je rozšířeno o grafickou korelační analýzu.
 • Vyhledávání krátkodobých, střednědobých a dlouhodobých trendů.
 • Porovnávání statistických parametrů jednotlivých znaků (přehledy).
 • Zpracování diskrétních i kontinuálních procesů.
 • Oboustranná i jednostranná regulace, testy normálního rozložení.
 • Porovnávání výsledků vyšetřování schopnosti (způsobilosti) strojů a procesů.
 • Porovnávání výsledků různých časových úseků.
 • Modelování jednotlivých zásahů do procesu (filtrování a výběry dat).
 • Vstup dat z měřicích přístrojů, laboratorních přístrojů, měřicích stanic a technologických počítačů.
 • Přímé propojení na základní nástroj pro záznam analytických měření - laboratorní deník - TriDen.

 

Servis a související služby

 • 24 hodinový uživatelský – “hot line” servis.
 • Operativní řešení všech mimořádných situací prostřednictvím internetu dálkové správy.
 • Instalaci, instruktáž a školeni provádějí přímo autoři software.

 

Další vývoj

Vývoj software byl ukončen s uvedením software QTREE-LAB C/S "Informační systém laboratoře" na trh.


Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...