Informační systém laboratoře typu LIMS

QTREE-LAB C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS, která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, který prostřednictvím hierarchické struktury procesů a kontrolních plánů zabezpečuje sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických SPC nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Systém je určen pro provozní laboratoře, centrální laboratoře, zkušebny, řídicí centra, pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, OŘJ a TPV.  Je vhodný zejména pro výrobce s kontinuální výrobou (chemická výroba, potravinářská výroba, výroba stavebních hmot, těžba surovin a podobně). Systém svými funkcemi napomáhá vyhovět požadavkům norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6, ISO/TS 16949, zákonů č.505/1990 Sb., č.119/2000 Sb, č.110/1997 Sb., vyhlášky č.147 a navazujících vyhlášek MPO. Koncepce řešení je mimořádně vhodná pro realizaci HACCP. Součástí jsou rovněž nástroje pro hmotnostní nebo objemovou kontrolu hotově baleného zboží označeného symbolem "e". Softwarové řešení poskytuje jak detailní, tak agregované pohledy na data sledovaných procesů uspořádaných ve struktuře: Odběrné místo - Produkt - Proces - Dodavatel (odběratel) - Smlouva (předpis) - Výrobní dávka (dodávka) - Kontrolní plán - Analýza - Analytický znak. Z technologického hlediska se jedná o aplikaci v prostředí Windows (95, 98, XP, NT, 2000, 2003, Vista 32/64bit, 7 32/64-bit) využívající client-server databázovou technologii a on-line komunikaci s externím měřícím zařízením. Svými funkcemi pokrývá veškeré funkce všech variant předchozích verzí programů TriLab a TriDen.


 

Základní vlastnosti

 • QTREE-LAB je procesově orientovaný informační systém pro zajišťování jakosti výroby s výstupy, které jsou nedílnou součástí moderních způsobů řízení jakosti HACCP, TQM, TQC, QS.
 • Systém zabezpečuje sběr, evidenci a vyhodnocování naměřených hodnot sledovaných jakostních znaků a souvisejících technologických parametrů. Svým zaměřením je určen k aplikování v provozních laboratořích, centrálních laboratořích, řídicích centrech, pracovištích vstupní, výstupní a mezioperační kontroly v souladu se zákonem č.110/1997 Sb a vyhlášky č.147.
 • Databázové řešení využívá technologii client-server u síťových i lokálních verzí. Standardně je dodáván databázový server InterBase (Windows 95/98/NT/XP/2000, Unix, Solaris, Linux) od firmy Borland. Díky této nejmodernější databázové technologii, založené na transakčním zpracování je zajišťována vysoká bezpečnost databáze jak proti neoprávněnému zásahu, tak proti narušení konzistence z důvodu výpadku počítače nebo počítačové sítě.
 • Databázová technologie InterBase je firmou Borland uvolněna jako Open Source produkt (zcela zdarma pro libovolnou platformu a libovolný počet klientů)!
 • Přístupová práva uživatelů jsou přidělována detailně k jednotlivým tabulkám databáze. V důsledku toho je například možné definovat uživatele, který může prohlížet a zpracovávat data, nikoliv však měnit definice kontrolních plánů a naměřené hodnoty.
 • Data sledovaných procesů jsou prostřednictvím kontrolních plánů organizována v důmyslně navržené hierarchické struktuře.

 

Hlavní identifikátory Vedlejší identifikátory
 • Výrobní proces
 • Odběrné místo (kritický bod)
 • Produkt
 • Odběratel (dodavatel)
 • Smlouva / předpis
 • Kontrolní plán
 • Analýza
 • Analytické znaky
 • Výrobní dávka
 • Kontrolní odběr
 • Kontrolovaný vzorek
 • Číslo odběru
 • Číslo vzorku
 • Uživatelské identifikace odběru
 • Uživatelské identifikace vzorku
 • Uživatelské časové údaje
 • Datum výroby
 • Datum odběru
 • Čas odběru
 • Datum kontroly
 • Čas kontroly
 • Směna
 • Výrobní dávka / dodávka
 • Pracovník

 

 • Jednotlivé záznamy mohou být navázány na evidenci výrobních příkazů (výrobních dávek, dodavatelů nebo odběratelů).
 • Se systémem QTREE-LAB C/S může spolupracovat systém monitorování hmotnosti QTREE-MCS C/S, který využívá společnou databázi.
 • Pomocí ODBC ovladačů je zajištěn plný přístup k datům prostřednictvím nástrojů Microsoft Office (Word, Excel, MS Query), při současném zachování definovaných přístupových oprávnění.
 • Vstupní formuláře v tabulkové a sloupcové formě jsou doplněné o grafická znázornění naměřených hodnot v tolerančním pásmu. Překročení tolerančního pásma je signalizováno opticky a akusticky.
 • Hodnoty analytických znaků mohou být jak hodnotami naměřenými tak vypočtenými. Výpočetní operace jsou definovány v kontrolních plánech pomoci vzorců využívajících základní matematické operace, funkce a odkazy na hodnoty jiných změřených nebo vypočtených parametrů, popřípadě na hodnoty laboratorních konstant (parametry pyknometrů a váženek). 
 • Výpočetní nástroje umožňují kromě standardních matematických funkcí využít i tabelované funkce definované uživatelem (například kalibrační křivky). 
 • Vstupní moduly lze prostřednictvím speciálních ovladačů konfigurovat pro interaktivní vstup dat z měřicích zařízení. V každém okamžiku mohou být aktivní až tři ovladače. Každý ovladač může obsluhovat libovolný počet vstupních kanálů. Veškeré informace o připojených ovladačích a vstupních kanálech jsou součástí konfigurace kontrolních plánů. Sada ovladačů je průběžně doplňována o ovladače nových zařízení.

 

Měřené veličiny Ovladače přístrojů Měřicí stanice
 • Délka
 • Hmotnost
 • Tvrdost
 • Pevnost
 • Kroutící moment
 • Teplota
 • Tlak
 • Chemické složení
 • MITUTOYO
 • SYLVAC
 • TRIMOS
 • SARTORIUS
 • SCALTEC
 • METTLER
 • KERN
 • SCHMIDT
 • TESTO
 • SENCON
 • MESING
 • IMECO
 • AMEST
 • AMS
 • INOVA

 

 • Databázová struktura a atributy kontrolních odběrů a všech číselníků dodávají aplikaci vysokou míru přizpůsobitelnosti rozmanitým požadavkům statistického řízení procesů. 
 • Rozsáhlá sada statistických nástrojů je oproti běžným SPC nástrojům na trhu důmyslně provázána s definicemi kontrolních plánů, databázovým řešením ukládání dat, interaktivním měřením a vyhodnocováním.
 • Statistické nástroje nové generace mají dokonale propracované ovládání a konfigurování. Veškerá nastavení způsobu výpočtů a zobrazení nejsou definována globálně ale jsou součástí definic kontrolovaných parametrů v kontrolních plánech. 
 • U každého sledovaného parametru lze kromě základních atributů (číslo, název, jmen. hodnota, dolní a horní mez) definovat i atributy využívané externím měřicím zařízením (číslo ovladače měřícího zařízení a číslo kanálu měřícího zařízení) a atributy využívané statistickými nástroji. 
 • Barevné palety zobrazení se nastavují zvlášť pro obrazovku a zvlášť pro tiskárnu. Tiskové výstupy zachovávají proporcionální tloušťky čar dle nastaveného rozlišení tiskárny.
 • Tiskové protokoly jsou nastavitelné pro tisk v českém, anglickém a německém jazyku bez ohledu na jazykovou verzi programu.

 

Variantní databázové prostředí

Při implementaci systému je v odůvodněných případech možné využít i jiné client-server databázové technologie MS SQL Server, Oracle, Informix, Sybase.

Statistické nástroje

Veškerý software ve všech variantách a modifikacích je vybaven jednotnou sadou rozsáhlých statistických nástrojů:

 • Zpracování regulačních karet do 200 odběrů o velikosti 2..25 vzorků (Xq-R, Xq-S, Xm-R, Xm-S, XmFord, XmContinental, X-Rn, Xn-Rn, Histogram, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Pp, Ppm, Ppk, Ppmk, Cm, Cmk, Paretto)
 • Zpracování regulačních karet do 200 odběrů o velikosti 1 vzorku ( X-Rn, Xn-Rn, Histogram, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Pp, Ppm, Ppk, Ppmk, Cm, Cmk, Paretto)
 • Detailní datová analýza - zpracování dat libovolného rozsahu (Histogram, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Pp, Ppm, Ppk, Ppmk, Cm ,Cmk, Paretto)
 • Zpracování dlouhodobých studií - trendů (Xq-R, Xq-S, Xm-R, Xm-S, XmFord, XmContinental, X-Rn, Xn-Rn, SDn, Cp, Cpk, Cpm, Cpmk, Cm ,Cmk)
 • Zpracování přehledů (SDn, Paretto)
 • Korelační diagram
 • Seskupení několika typů grafů
 • Graf sítové analýzy

 

Informace ke stažení

QTREE_LAB_Info.Doc (Word97 dokument, 563 kB)
QTREE_LAB_Info.Zip (Word97/Zip dokument, 469 kB)

 

Nabídka souvisejících služeb

 • Analýza výrobního procesu z hlediska vhodnosti pro SPC
 • Testování stability, testování rozptylů
 • Příprava podkladů pro SPC
 • Projekt a realizace lokálních SPC systémů
 • Napojení na měřicí přístroje
 • Napojení na měřicí stanice
 • Školení problematiky SPC pro všechny kategorie pracovníků

 

Oblasti použití

 • Laboratoře
 • Zkušebny
 • Výroba
 • Balicí linky

 

Základní verze

 • potravinářská výroba
 • chemická výroba
 • těžba surovin
 • výroba stavebních hmot
 • zpracování plastů
 • výroba munice
 • energetika
 • slévárenství
 • gumárenská výroba
 • výroba skla a keramiky
 • výroba textilií
 • hutní výroba
 • strojírenská výroba
 • výroba vláken
 • elektrotechnika

 

Speciální verze
 • třídění písků
 • výroba stavebních hmot
 • balení a distribuce zboží

 

Servis a související služby

 • 24 hodinový uživatelský – “hot line” servis
 • Operativní řešení všech mimořádných situací prostřednictvím internetu a dálkové správy
 • Instalaci, instruktáž a školeni provádějí pracovníci autorského týmu

 

Spolupracujeme se společností KARAT, a.s. 

Proč systém QTREE a systém KARAT

 • Jednotlivé výdeje surovin do výroby a příjmy hotového piva z výroby je nutné řešit ručně, což je zdrojem chybovosti a nesouladů mezi evidenčním a fyzickým stavem skladů materiálu, surovin a hotových výrobků.
 • Cílem propojení obou systémů v momentech, kdy dochází k potřebě vytvořit v IS KARAT skladový pohyb navazující na danou fázi výroby piva.

Přínosy propojení systemu QTREE a systému KARAT

 • Automatizace výrobních procesů v prostředí pivovaru
 • Přesný dopad výroby do evidence skladových zásob
 • Eliminace chybovosti uživatele při ručních vstupech
 • Snížení pracnosti s odpisy materiálu a surovin do výroby a s příjmy hotových výrobků na sklad

 

Hlavní výhody

Na softwarovém trhu je k dispozici řada produktů zaměřených na statistické zpracování dat. Většina těchto produktů je však úzce specializovaná na problematiku statistického zpracování, zatímco problematiku měření, strukturování dat, organizování dat a jejich ukládání řeší velice okrajově nebo vůbec. Tato softwarová řešení jsou tudíž zaměřena pouze na velice efektní, jednodušší a zcela neproblematické funkce, které je předurčují spíše pro demonstrativní zpracování než pro plnohodnotné provozní nasazení.

Oproti těmto produktům řeší systém  QTREE-LAB C/S  problematiku komplexním propojením jednotlivých softwarových nástrojů do jediného systému:

 • Měření a vizualizace
 • Organizování a ukládání dat
 • Statistické zpracování specializovanými SPC nástroji

 

Software pro SPC

Informační systém zabezpečující sběr dat, databázové zpracování a vyhodnocování naměřených hodnot rozsáhlou sadou grafických nástrojů pro vizualizaci výsledků statistických analýz. Určen pro pracoviště vstupní, výstupní a mezioperační kontroly, řízení kvality a technické přípravy výroby. Vhodný pro výrobce součástí, dílců a sestav, kteří splňují požadavky norem ISO 9000, ISO 14000, QS9000, VDA 6 a ISO/TS 16949.

Čtěte více zde...

QTREE-CAQ Monitor.NET

Představujeme QTREE-CAQ Monitor.NET - Systém monitorování kvality. Zákazníkovi je nabízen jedinečný ucelený produkt, který najde své uplatnění jak při kontrole výrobě diskrétních součástí (strojírenství, automobilový průmysl), tak při laboratorní kontrole kontinuálních výrobních procesů, (potravinářství, chemie, stavební hmoty) i při výstupní kontrole a testování finálních produktů a celých sestav.

Čtěte více zde...

Evidence a kalibrace měřidel

QTREE-EM C/S - Informační systém metrologie

QTREE-EM C/S je základní součástí produktové řady QTREE CAQ SYSTEMS , která je původním a vlastním softwarovým řešením počítačové podpory řízení kvality - CAQ firmy TŘEŠTÍK. Jedná se o informační systém, určený pro metrologická pracoviště a výdejny, kde plní funkci operativní evidence měřidel a funkci evidence souvisejících servisních a kontrolních úkonů.

Čtěte více zde...